სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

| | | | | | ზ | | | | | | | | | ჟ | | | | უ | | | ღ | ყ | | ჩ | ც | ძ | ჭ | | | ჰ

 

a

აბიბოსი (ნეკრესელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები,  I, რედ. ილ. აბულაძე. თბ., 1963. გვ. 240-248.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - ს. კაკაბაძე, ასურელ მამათა ცხოვრებათა არქეტიპები, საისტ. კრ.,  წ. V, 1924. გვ. 239-246.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, გამც. ილ. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 188-196.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 24-27.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 167-169.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - М. Джанашвили, Описание рукописей Церковного музея, III, Тф. 1902. С. 25-28.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - Жития Святых Россииской церкви, также Иверскихь и Славянскихь. М., 1860. С. 419-435.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი,  პეტგ., 1882. გვ. 213-216.

აბიბოსი (ნეკრესელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, გამც. ი. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 188-196.

აბოისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 333-350.

აბოისი - პ. კარბელაშვილი, წმ. მოწამე აბო ტფილელი, 1899. საეკლ. მუზ. გამოცემა #3.

აბოისი - კ. კეკელიძე, ადრ. ფეოდალური ქართული ლიტერატურა, ტფ., 1935. გვ. 55-80.

აბოისი - ძვ. ქართული ლიტერატურის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 55-71.

აბოისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, რედ. ილ. აბულაძე. თბ., 1963. გვ. 46-81.

აბოსი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 46-50.

აბოსი - უდაბნოს მრავალთავი, რედ. ა. შანიძე და ზ. ჭუმბურიძე, თბ., 1994. გვ. 56-68.

აბოსი - Древнეгрузинская литература V-XVIII вв, ред. А. Гвахария, Тб., 1982. С. 42-68.

აბოსი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 104-130.

აბრაჰამ მონაზონისა და მარიამისა - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 142-149.

აგათანგელესი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VII, კ. კეკელიძე, თბ., 1961. გვ. 233-247.

ადრიანესი და ანატოლესი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 112-150.

ავტონომოჲსი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 183-187.

ათანასესი (კულიზმელი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VIII, გ. კეკელიძე, თბ., 1962. გვ. 63-70.

ათთა ბევრთა - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 542-553.

ალექსისა - ცხოვრება ღირსისა ალექსი ღვთის კაცისა, ტფ., 1903. გვ. 3-21.

ანანიასი, აზარიასი, მისაელისი - პოვნაჲ წმიდათაჲ ანანიაჲსი, აზარიაჲსი, მისაელისი//ქართული ენის ისტ. ქრესტომათია, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 84-88.

ანასტასია პატრიკიასი - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 230-232.

ანასტასიაჲსი - საკითხავი წიგნი ძვ. ქართულ ენაში II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1966. გვ. 20-31.

ანდრიასი - ცხოვრება და მოქალაქეობა ნეტარისა ანდრიასი, რედ. ვ. კარბელაშვილი.

ანდრიანესი და ანატოლესი - ქართულ-სომხური, ფილოლოგიური შტუდიები: ”მრავალთავის ზოგიერთი თავის წყარო”, VI., ილ. აბულაძე, ძვ. ქართული მწერლობის ოთხი ძეგლი. რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1965. გვ. 190-236.

ანდრიანესი და ანატოლესი - ილ. აბულაძე, შრომები I, თბ., 1975. გვ. 162-208.

ანთიმოსისა (ნიკომიდიელი) - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 69-74.

ანტონისი (მარტყოფელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ. 1901. გვ. 22-24.

ანტონისი (მარტყოფელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 393-399. 

ანტონისი (მეუდაბნოე) - ცხორებაჲ წმიდისა ანტონისი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1970. გვ. 5-83.

ანტონისი (მეუდაბნოე) - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 457-482.

ანტონისი (მეუდაბნოე) - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 9-53.

ანტონისი (მეუდაბნოე) - Жизнь и подвиги преподобнаго Антония Столпника, Тф., 1898. ჩ. 3-13.

არესი, პრომოსი და ელიასი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 55-58.

არჩილისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 43-45.

არჩილისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 95-108.

არჩილისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 331-332.

არჩილისი - ე. თაყაიშვილი, "ქართლის ცხოვრება", მარიამ დედოფლისეული ნუსხა, 1906. გვ. 211-215.

არჩილისი - ს. ყაუხჩიშვილი, "ქართლის ცხოვრება", ანა დედოფლისეული ნუსხა, თბ., 1942. გვ. 157-159.

არჩილისი - ქართლის ცხოვრება, I, შემდ. ს. ყაუხჩიშვილი, თბ., 1955. გვ. 245-248.

არჩილისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, II, თბ., 1967 გვ. 208-212.

არჩილისი - მ. ჯანაშვილი, ქართული მწერლობა, I, თბ., 1900. გვ. 253-292.

არჩილისი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 247-252.

ასტიონისი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 203-211.

 

b

ბაბილაჲსი (ანტიოქიელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 44-47.

ბაბილასი (ანტიოქიელი) - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 75-83.

ბაბილასი - "ბაბილას წამების" ბერძნული, ქართული, სირიული და არაბული ვერსიები, გამც. ლ. ღვალაძე, თბ., 1992. გვ. 125-132; 133-141.

ბაგრატისი - Баграть Епископ Тавроменийский, изд. А. Хахановь, М., 1904. ჩ. 1-109.

ბარბარესი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 293-309.

ბარლამისი - მამათა ცხოვრებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 198-210.

ბასილისი (კესარიელი) - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 446-456.

ბასილისი (კესარიელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 1-4.

ბასილისი (ჰამელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 5-10.

ბიქტორისი და სტეფანიასი - ივ. ჯავახიშვილი, სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, თბ., 1947. გვ. 166-171.

ბიძინასი, შალვასი და ელიზბარისი - ძვ. ქართული აგიოგრაფიული ლიტ. ძეგლები V, რედ. მზ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 49-63.

ბიძინასი, შალვასი და ელიზბარისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, 1901. გვ. 81-85.

ბოასი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 44-50.

 

g

გარეჯელთა (ექვსი ათასთა) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882, გვ. 568-579.

გარეჯელთა (ექვსი ათასთა) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, VI, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1980. გვ. 189-208.

გერასიმესი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 312-316.

გიორგისი (მთაწმიდელი) - გიორგი მცირე, ცხოვრება გიორგი მთაწმიდელისა, გამც. ივ. ლოლაშვილი, თბ. 1994. გვ. 171-263.

გიორგისი (მთაწმინდელი) - ათონის ივერიის მონასტრის 1074 წ-ის ხელნაწერი აღაპებით, გამც. მ. ჯანაშვილი, ტფ., 1901. გვ. 279-351.

გიორგისი (მთაწმინდელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, II, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1967. გვ. 106-207.

გიორგისი (მთაწმინდელი) - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 372-447.

გიორგისი (მთაწმინდელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 437-488.

გიორგისი (მთაწმინდელი) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 180-214.

გიორგისი - წმიდა მთავარ მოწამე და ძლევამოსილი გიორგი, ქუთ. 1896. გვ. 1-14.

გიორგისი - წმიდა მთავარ მოწამე გიორგი, ტფ., 1886. გვ. 1-16.

გიორგისი - წმიდა გიორგი, რედ. მ. რაფავა, თბ., 1991, გვ. 42-140, 140-176, 178-214.

გობრონისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 393-400.

გობრონისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ი. აბულაძე. თბ., 1963. გვ. 172-183.

გობრონისი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 80-85.

გობრონისი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 141-149.

გობრონისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 53-56.

გობრონისი - Жития Святыхъ Российской церкви, также Иверскихъ и Славянскихъ. М., 1860. ჩ. 149-152.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - გიორგი მერჩულე, ცხოვრებაჲ გრიგოლ ხანძთელისა, რედ. პ. ინგოროყვა, თბ., 1949.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 99-156.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ილ. აბულაძე. თბ., 1963. გვ. 248-319.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - შუშანიკის წამება, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, რედ. ე. გაბიძაშვილი, თბ., 1986. გვ. 64-128.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - Н. Марр, Георгий Мерчул, Житие св. Григория Хандзтийского, Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии, VII, Петг., 1911. ჩ. 1-82.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - Древногрузинская литература V-XVIII вв, ред. А. Гвахария, Тб., 1982. ჩ. 107-204.

გრიგოლისი (ხანძთელი) - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 189-287.

გრიგოლისი (პართელი) - ცხოვრებაჲ წმიდა გრიგოლ პართელისაБ, გამც. ლ. მელიქსეთ-ბეგი, ტფ., 1920. გვ. 3-47.

გრიგოლისი (პართეველი) - ძვ. მეტაფრასული კრებული, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 468-498.

გრიგოლისი (რომის პაპი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 125-132.

გულანდუხტისი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, III, კ. კეკელიძე, თბ., 1955. გვ. 210-27; 235-248.

გურიასი, სიმონასი და აბიბოსისა - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VIII, ავტ. კ. კეკელიძე, თბ., 1962. გვ. 104-131.

 

d

დავითისი (გარეჯელი) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 163-167.

დავითისი (გარეჯელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, გამც. ილ. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 144-187.

დავითისი (გარეჯელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, III, რედ. ილ. აბულაძე. თბ., 1971, გვ. 170-207, 291-311.

დავითისი (გარეჯელი) - ძვ. ქართ. აგიორგაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, თბ., 1963. გვ. 229-240.

დავითისი (გარეჯელი) - ს. კაკაბაძე, ასურელ მამათა ცხოვრებათა არქეტიპები, საისტორიო კრებულის წ. I-ის დამატება, 1928. გვ. 36-42.

დავითისი (გარეჯელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 265-286.

დავითისი (გარეჯელი) - Житие преподобнаго Давида Гареджийского. изд. Н. Мачаровь, Тф., 1909. ჩ. 5-30.

დავითისი (გარეჯელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 16-21.

დავითისი (გარეჯელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძველი რედაქციები, გამც. ი. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 144-187.

დავითისი (გარეჯელი) - დავით გარეჯელის ცხოვრება (ახალი რედაქცია), რედ. ნ. პაპუაშვილი, თბ., 1979. გვ. 1-22.

დავითისი (აღმაშენებელი) - ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა დავითისი, გამც. მზ. შანიძე, თბ., 1992. გვ. 157-224.

დავითისი (აღმაშენებელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 426-429, 271-284.

დავითისი (აღმაშენებელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 71-74.

დავით და კონსტანტინესი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 150-161.

დავით და კონსტანტინესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, III, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1971. გვ. 248-264.

დავით და კონსტანტინესი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 233-240.

დავით და კონსტანტინესი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 323-330.

დავით და კონსტანტინესი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 40-43.

დავითისი და კონსტანტინესი - წმიდანი მოწამენი დავით და კონსტანტინე და მოწამეთა მონასტერი, ქუთ., 1906. გვ. 3-15.

დავითისი და კონსტანტინესი - ცხოვრება წმიდათა მოწამეთა არგვეთის მთავართა დავით და კონსტანტინესი, თბ., 1904. გვ. 3-19.

დავითისი და კონსტანტინესი - Жития Святыхь Российской церкви, также Иверскихь и Славянскихь. М., 1859. С. 12-22.

დავითისი და კონსტანტინესი - Св. великомученики Давидъ и Константинъ и Моцаметский монастырь, сост. Д. В. Гамбашидзе, Кут. 1888.

დავითისი და ტირიჭანისი - ქართული და სომხური ლიტერატურული ურთიერთობა IX-X სს. გამც. ილ. აბულაძე, თბ., 1944. გვ. 178-184.

დავითისი და ტირიჭანისი - ძვ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 518-519.

დიდვიმოსისა და თეოდორასი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 217-225.

დიოსი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 170-186.

დომენტისი - ჴსენებაჲ და ცხორებაჲ წმიდისა დომენტისი // ქართ. ენის ისტ. ქრესტ., II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 89-100.

 

e

ეგნატისი (ანტიოქიელი) - ივ. ჯავახიშვილი, სინას მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, თბ., 1947. გვ. 171-183.

ევგენისი - წამება წმიდა ევგენისა, ტფ., 1903. გვ. 3-20.

ევგენიოსისი და მარიამისი - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 188-191.

ევდუქსიოსისი, რომილოსი, ზინონისი, მავარისი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 90-97.

ევსტათისი - ს. კაკაბაძე, საისტორიო კრებული, წიგნი III, 1928. გვ. 80-94.

ევსტათისი - ძვ. ქართული ლიტერატურის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 44-45.

ევსტათისი - ძვ. ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 30-45.

ევსტათისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 313-322.

ევსტათისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 37-40.

ევსტათისი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე. თბ., 1979. გვ. 27-44.

ევსტატესი - ცხოვრება წმ. დიდისა მოწამისა ევსტატესი, შემდ. მ. შარაძე, ტფ., 1903. გვ. 3-16.

ევსტათისი და თეოპისტისი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 364-387.

ევსტოქიოჲსი, პროვისი, ლულისი, ურვასიოსი, გაიანესი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, ავტ. კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 155-159.

ევფემიანესი და ალექსისი - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 161-164.

ევფროსინესი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1986. გვ. 418-426.

ევგენიასი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 81-85.

ევფიმიასი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 333-343.

ევფსვიქისი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, ავტ., კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 253-255.

ეკატირინასი - ცხოვრება და ვნება წმიდისა და დიდისა მოწამისა ეკატერინასი, შემდ. ნ. მაღლდაძე, თბ., 1885. გვ. 1-52.

ელიანოსისა - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946, გვ. 32-37.

ეპიფანესი (კვიპრელი) - საკითხავი წიგნი ძვ. ქართულ ენაში, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1966. გვ. 92-142.

ეფთვიმესი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 143-183.

ეფრემისი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 211-233.

 

v

ვასილისი (ახალი) - ცხოვრება ღირსისა ვასილი ახლისა და ხილვა მისი მოწაფის გრიგოლისა, საზვერეთ საცავის შესახებ, ღირს თეოდორასთან და გამოცხადება მეორედ მოსვლისა, გვ. 7-42.

 

T

თევდორესი - საკითხავი წიგნი ძვ. ქართულ ენაში, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1966. გვ. 41-45.

თევდოსისი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 184-197.

თეკლაჲსი - ილ. აბულაძე, შრომები I, თბ., 1975. გვ. 45-78.

თეკლასი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 404-417.

თეკლასი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 349-370.

თეოდორასი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 171-182.

თეოდორესი (ტირონი) - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 393-418.

თეოდორესი (ტირონი) - წმიდა დიდმოწამე თეოდორე ტირონის წამება, წმიდა დიდმოწამე მარინეს წამება, თბ., 1997. გვ. 1-10.

თეოდორესი (ტირონი) - ცხოვრება და სიმხნე დიდისა მოწამისა და ღვაწლით შემოსილისა თეოფორე ტირონისა, თბ., 1907. გვ. 3-20.

თეოდორესი (ტირონი) - თეოდორე ჯვარ-მტვირთველი, გამც. მ. შარაძე, თბ., 1899. გვ. 2-23.

თეოფილესი (ეკონომი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 264-275.


i

იაკობისი (მოციქული) - სინური მრავალთავი 864 წ., რედ. აკ. შანიძე, თბ., 1959. გვ. 55-89.

იაკობისი (მოციქული) - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 98-100.

იაკობისი (მოციქული) - ცხოვრება და წამება წმიდისა იაკობ მოციქულისა, გამც. ა. ქუთათელაძე, ტფ., 1903. გვ. 3-16.

იაკობისი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 370-292.

იაკობისი (ნასიბინის ეპისკოპოსი) - შატბერდის კრებული, X ს. გამც. ბ. გიგინეიშვილი და ელ. გიუნაშვილი, თბ., 1979. გვ. 356-364.

იაკობისი, სვიმეონისი და ზაქარიასი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 74-78.

იევგინესი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 75-111.

იევსტაქესი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 13-47.

იევფიმესი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 483-493.

იევფრაქსიასი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 419-445.

ივლიანესი (ემეწელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918, გვ. 118-124.

ილარიონისი (ქართველი) - ცხოვრება ღირსისა მამისა ჩვენისა ილარიონ ქართველისა საკვირველთმოქმედისა, გამც. არ. ქუთათელაძე, ტფ., 1905. გვ. 3-46.

ილარიონისი (ქართველი) - კ. კეკელიძე, ეტიუდები, IV, თბ., 1957. გვ. 150-151.

ილარიონისი (ქართველი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, თბ., 1968. გვ. 356-358.

ილარიონისი (ქართველი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, III, რედ. ი. აბულაძე, თბ., 1971. გვ. 208-248.

ილარიონისი (ქართველი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 371-392.

ილარიონისი (ქართველი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, II, რედ. ი. აბულაძე, თბ., 1967. გვ. 9-37.

ილარიონისი (ქართველი) - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 448-459.

ილარიონისი (ქართველი) - ათონის ივერიის მონასტრის 1074 წ-ის ხელნაწერთა აღაპებით, გამც. მ. ჯანაშვილი, ტფ., 1901. გვ. 69-108.

ილარიონისი (ქართველი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 56-60.

ილარიონისი (ქართველი) - Жития Святыхъ Российской церкви, также Иверскихъ и Славянскихъ. М., 1860. ჩ. 159-187.

ისესი (წილკნელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 79-95.

ისესი (წილკნელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 400-403.

ისესი (წილკნელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტ., 1882. გვ. 209-211.

იობისი - მრავალწამებული იობი, გამც. დ. ღამბაშიძე, ქუთ., 1897. გვ. 1-16.

იოვანესი (შეყენებული) - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 273-284.

იოანესი (მოწყალე) - ცხოვრება წმ. იოანე მოწყალისა, ტფ., 1899. გვ. 3-50.

იოვანესი (ნებიერი გლახაკი) - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 309-334.

იოანესი (ზედაზნელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 8-12.

იოვანესი (ზედაზნელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, III, რედ. ი. აბულაძე, თბ., 1971. გვ. 83-107.

იოვანესი (ზედაზნელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, გამც. ილ. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 2-68.

იოვანესი (ზედაზნელი) - ძვ. ქართული ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 157-159.

იოვანესი (ზედაზნელი) - ს. კაკაბაძე, ასურელ მამათა ცხოვრებათა არქეტიპები, საისტორიო კრებულის წ. I-ის დამატება, 1928. გვ. 19-26.

იოვანესი (ზედაზნელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 193-208.

იოვანესი (ზედაზნელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ი. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 191-217.

იოვანესი (ზედაზნელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, გამც. ი. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 3-68.

იოვანესი (ოქროპირი) - იოვანე ოქროპირის ცხოვრების ძვ. ქართული თარგმანი და მისი თავისებურებანი, გამც. რ. გვარამია, თბ., 1986. გვ. 1-142. (ძვ. ქართ. მწერლობის ძეგლები. VIII).

იოვანესი (ოქროპირი) - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 263-292.

იოანესი (ოქროპირი) - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 221-307.

იოანესი (დამასკელი) - თქმულება წმიდა იოანე დამასკელზე, გამც. ბ. კურცხალია, ქუთ., 1900. გვ. 3-20.

იოანესი (დამასკელი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VII, კ. კეკელიძე, თბ., 1961. გვ. 153-175.

იოვანესი და ექვთიმესი - გიორგი მთაწმინდელი, ცხოვრებაБ იოვანესი და ეფთიმესი, გამც. ივ. ჯავახიშვილი, თბ., 1964.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 401-432.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - ათონის ივერიის მონასტრის 1074 წ. ხელნაწერი აღაპებით, ტფ., 1901. გვ. 1-176.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 178-189.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე. თბ., 1979. გვ. 325-371.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, II, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1967, გვ. 38-100.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - გიორგი მთაწმინდელი, ცხოვრება იოვანესი და ეფთიმესი, გამც. მ. კახაძე, თბ., 1946. გვ. 56-61.

იოვანესი და ექვთიმესი (მთაწმინდელები) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968,გვ. 46-96, 264-267.

იოანესი (მთაწმინდელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 60-63.

იოანე (ურაჰაელი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VII, კ. კეკელიძე, თბ., 1961. გვ. 114-129.

იოვანესი (ურაჰაელი) - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 234-243.

იოვანესი და პავლესი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 262-272.

იოვანესი (მახარებელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 198-201.

იოსებისი (ალავერდელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 403-406.

იოსებისი (ალავერდელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 27-28.

 

k

კალისტრატესი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 438-447.

კანონიკე ქალწულისა - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 164-167.

კვირიაკოზისი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 244-255.

კვირიაკოზისი (განშორებული) - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 458-467.

კვიროსისა და იოვანესი - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 106-114.

კლემენტისი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 255-263.

კოზმან და დამიანესი - საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში, I, გამც. ივ. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 48-53.

კოლაელ ყრმათა - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 162-165.

კოლაელ ყრმათა - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 72-73.

კოლაელ ყრმათა - დ. კარიჭაშვილი, ხუცური ანბანი, 1914. გვ. 11-17.

კოლაელ ყრმათა - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 183-185.

კოლაელ ყრმათა - ქართული და სომხური ლიტერატურის ურთიერთობა IX-XII. გამც. ილ. აბულაძე, თბ., 1944. გვ. 184-186.

კოლაელ ყრმათა - Н. Марр, Тексты и разыскания по Армяно-Грузинской филологии, V, 1903. ჩ. 55-61.

კონსტანტინესი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 50-53.

კონსტანტისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, თბ., 1963. გვ. 164-172, IV, გვ. 265-281, 469-497.

კონსტანტისი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 131-149.

კონსტანტისი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 73-80.

კონსტანტისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 363-370.

კონსტანტისი (ქართველი) - Житие и мученичество Святого мученика Константи грузина, который был замучен царем Вавилонян Джафаром, ред. М. Лордкипанидзе, Тб., 1978. ჩ. 50-65, 66-79.

კორნილიოსისა - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 188-196.

 

l

ლეონტისი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 62-63.

ლონგინოზისი - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 188-192.

ლუკიანოზისი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, ტფ., 1946. გვ. 7-16.

ლუარსაბისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ.-ის ძეგლები, VI, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარაძე, თბ., 1980. გვ. 35-66.

ლუარსაბისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, VI, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 933-437.

ლუარსაბისი - დ. ჩუბინაშვილი, ქრესტომათია, 1846, გვ. 321-344.

ლუარსაბისი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 407-416.

ლუარსაბისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 33-49.

ლუარსაბისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 580-582.

ლუკაჲსი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 346-348.

ლუკაჲსი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 253-254.

ლუკაჲსი - Д. Кипшидзе, Известия Кавказского историко-архе¬ологического института, П, Петг. 1917-1925, ჩ. 60-62.

 

m

მათესი, მარკოზისა, ლუკასი და იოანესი - ცხოვრება, შრომა და მიცვალება წმიდათა დიდებულთა და ყოვლად ქებულთა ოთხთა მოციქულთა და მახარებელთა, შემდ. რ. გიგაუროვი, ქუთ., 1877. გვ. 3-58.

მაკარისი (ეგვიპტელი) - ცხოვრება ღირსისა მამისა ჩვენისა მაკარი ეგვიპტელისა და გამოცხადება ანგელოზისა, ტფ., 1903. გვ. 3-40.

მარიამ მეგვიპტელისა - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 102-120, 121-131.

მარინაჲსი - საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში, I, გამც. ივ. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 30-43.

მარინესი - წმიდა დიდმოწამე თეოდორე ტირონის წამება, წმიდა დიდმოწამე მარინეს წამება, თბ., 1997. გვ. 11-24.

მარკოზისი (მახარებელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 193-197.

მამანი მეუდაბნოელნი - ღირსნი მამანი მეუდაბნოელნი, გამც. უდაბურ წყალ-წმინდის ძმობის, ტფ., 1899. 3-23.

მაქსიმესი (აღმსარებელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 60-102.

მაქსიმესი (აღმსარებელი), ანასტასისი, მარტინესი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, III, კ. კეკელიძე, თბ., 1955. გვ. 289-310.

მიქაელისი (პარეხელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 165-173.

მიქელისი (პარეხელი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, XIII, კ. კეკელიძე, გამც. ს. ყუბანეიშვილი, თბ., 1974. გვ. 6-10.

მინოდორასი, მიტროდორასი და ნემფოდორასი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 164-170.

მოციქულთა საჴსენებელი - ილ. აბულაძე, შრომები I, თბ., 1975. გვ. 129-142.

 

n

ნეოფიტესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, VI, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1980. გვ. 119-135.

ნეოფიტესი (ურბნისის ეპისკოპოსი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 303-312.

ნეოფიტესი - Жития Святыхь Российской церкви, также Иверскихь и Славянскихь. М., 1859. ჩ. 417-421.

ნიკიტასი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 328-332.

ნიკოლოზისი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 335-348.

ნიკოლოზისი (დვალი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 348-351.

ნიკოლოზისი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდგ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 254-255.

ნიკოლოზისი - საკუირველებანი წმიდისა ნიკოლაოს მთავარებისკოპოსისა//ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 66-73.

ნიკოლოზისი - Д. Кипшидзе, Известия Кавказского историко-археологического института, Петг. 1917-1925. ჩ. 63-65.

ნინოსი - ცხოვრება წმიდისა ნინოსი, შემდ. არსენ ქართლისა კათალიკოზი, ტფ., 1902. გვ. 3-52.

ნინოსი - ძვ. ქართული ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 216-231.

ნინოსი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 166-188.

ნინოსი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები. III, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1971. გვ. 7-51, 52-83.

ნინოსი - ცხოვრება წმიდის ნინოსი, შემდ. არსენ ქართლის კათალიკოზი, გამც. პ. კარბელაშვილი, ტფ., 1902. გვ. 3-52.

ნინოსი - ე. თაყაიშვილი, ახალი ვარიანტი წმ. ნინოს ცხოვრებისა, II, ტფ., 1891. გვ. 1074.

ნინოსი - შატბერდის კრებული, X ს. გამც. ბ. გიგინეიშვილი და ელ. გიუნაშვილი, თბ., 1979. გვ. 320-356.

ნინოსი - თ. ჟორდანია, ქრონიკები, I, ტფ., 1892. გვ. 11-14, 17-19, 27-29, 31-33, 37-44, 47-49, 51-52, 54-58, 62-63, 66-69, 71-75, 78-79.

ნინოსი - ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, I, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1949; II გამოც. 1953; III გამოც. 1970.

ნინოსი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, I, რედ. ი. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 81-163.

ნინოსი - ე. თაყაიშვილი, სამი ისტორიული ქრონიკა, I, ტფ., 1890. გვ. 1-39.

ნინოსი - ლ. პატარიძე, ცხოვრება წმიდისა ნინოსი, რედ. მ. ჩხარტიშვილი, თბ., 1993.

ნინოსი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 5-8.

ნინოსი - Е. Такайшвили, Описание рукописей библиотеки "Обшества распространения грамотности среди грузинского населения" Тф., 1910. ჩ. 48-49; т. II, 1912, ჩ. 708-815.

ნინოსი - И. Кипшидзе, Грузинская древнелитературная хрестоматия, Петг., 1918. ჩ. 22-27.

ნინოსი - Житие святой равноапостольной Нины, изд. Д. Гамбашидзе, 1905. ჩ. 3-32.

ნისიმესი - ”ნისიმეს ცხოვრების”სირიული, არაბული და ქართული ვერსიები, ავტ. ნ. წაქაძე, თბ., 1983. გვ. 94-102, 149-158, 160-221.

ნისიმესი - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 202-214.

 

o

ონისიფორესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 109-122.

ონისიფორესი - მცირე უწყებანი ქართველთა მწერალთათვის, გამც. ივ. ლოლაშვილი, თბ., 1983. გვ. 142-150.

ორენტიოსისა, ეროტოსისა, ფარნაკიოსისა, ფირმოსისა, ფირმინიოსისა, კვირიაკოსისა, ლონგინოჲსა - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, IV, კ. კეკელიძე, თბ., 1955. გვ. 310-323.

ორმეოცთა - სინური მრავალთავი, 864 წ. რედ. აკ. შანიძე, თბ., 1959. გვ. 115-123.

ორმეოცთაჲ - ილ. აბულაძე, შრომები I, თბ., 1975. გვ. 103-124.

ორმეოც და ხუთთაჲ - საკითხავი წიგნი ძვ. ქართულ ენაში, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1966. გვ. 75-91.

 

p

პავლესი - უდაბნოს მრავალთავი, რედ. ა. შანიძე და ზ. ჭუმბურიძე, თბ., 1994. გვ. 68-74.

პავლესი (მოციქული) - სინური მრავალთავი 864 წ., რედ. აკ. შანიძე, თბ., 1959. გვ. 250-254.

პავლე ეპისკოპოსისა და იოვანე ხუცესისა - მამათა ცხორებანი, გამც. კ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 262-272.

პავლესი, ბილოსი, თეონისი, ორონისი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 20-26.

პანსოფისი (ალექსანდრიელი) - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 48-59.

პანტელეიმონისი - ცხოვრება წმ. დიდისა მოწამისა პანტელეიმონისა, გამც. მ. შარაძე, ტფ., 1898. გვ. 3-26.

პანტელემონისი - წამებაБ წმიდისა პანტელემონისი//ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 50-65.

პელაგიასი - ცხოვრება ღირსისა დედისა ჩვენისა პელაგიასი, გამც. ი. ლეჟავა, ტფ., 1902. გვ. 3-16.

პელაგია ანტიოქელისა - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 70-79.

პეტრესი (იბერი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VII, კ. კეკელიძე, თბ., 1961. გვ. 194-223.

პეტრესი (იბერი) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 256-272.

პეტრესი (იბერი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, II, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1967. გვ. 213-263.

პეტრესი (იბერი) - არეოპაგიტული კრებული, გამც. ივ. ლოლაშვილი, თბ., 1983. გვ. 117-158.

პეტრესი (იბერი) - Н. Я. Марр, Житие Петра Ивера, Палестинский сборник, т. XVII, 1896. ჩ. 1-5, 59-78.

პეტრესი (მოციქული) - სინური მრავალთავი 864 წ., რედ. აკ. შანიძე, თბ., 1959. გვ. 245-249.

პეტრესი (ალექსანდრიელი) - წამებაჲ წმიდისა პეტრე ალექსანდრიელ მამათ-მთავრისაჲ// ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 74-83.

პორფირისი - მცირე უწყებანი ქართველთა მწერალთათვის, გამც. ივ. ლოლაშვილი, 1983. გვ. 150-151.

პორფირისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 122-125.

პროკოპისი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 112-114.

პროხორესი - თ. ჟორდანია, ქრონიკები, II, ტფ., 1892. გვ. 523-524.

პროხორესი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 215.

პროხორესი - Д. Кипшидзе, Житие Прохора, Известия Кавказского историко-археологического института, II, Петг. 1917-1925, ჩ. 58-68.

პროხორესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 345-346.

 

r

რაჟდენისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 64-79.

რაჟდენისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი. პეტგ., 1882. გვ. 169-179.

რაჟდენისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 29-33.

რაჟდენისი - Жизнь и Страдания Первомученика церкви Грузинской Святого Раждена, Сух., 1912. ჩ. 3-10.

რიფსიმესი და გაიანესი - ილ. აბულაძე, შრომები IV, თბ., 1985. გვ. 91-105.

 

s

საბასი (პალესტინელი) - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 139-219.

საბასი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 56-125.

სანდუხტასი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 151-182.

სევერიანესი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 156-163.

სინასა და რაითს წამებულთა - ”სინა-რაითის მამათა მოსვრის”არაბულ-ქართული ვერსიები, გამც. რ. გვარამია, თბ., 1973. გვ. 3-19.

სჳმეონისი (სალოსი) - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 285-311.

სჳმეონისი (მესუეტე) - ძველი მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 26-58.

სჳმიონისი (მესუეტე) - კიმენი, I. რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 215-340.

სჳმეონისი (მესვეტე) - ცხოვრება ღირსისა და ღმერთშემოსილისა მამისა ჩვენისა სიმეონ მესვეტისა, გამც. საქართველოს საპატრიარქო. თბ., 1996. გვ. 3-26.

სჳმეონისი (მესვეტე) - ცხოვრება ღირსისა მამისა სიმონ მესვეტისა, გამც. ი. ლეჟავა, თბ., 1902. გვ. 3-23.

სერგისი და ბაქოზისი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VIII, ავტ. კ. კეკელიძე, თბ., 1962. გვ. 81-93.

სერგისი - კიმენი, II, გამც. კ. კეკელიძე, თბ., 1946. გვ. 105-107.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 288-324.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - კ. კეკელიძე, ადრ. ფეოდალური ქართული ლიტერატურა, ტფ., 1935. გვ. 147-148.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 96-98.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ი. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 319-347.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრება როგორც საისტორიო წყარო, რედ. ნ. შოშიაშვილი, თბ., 1975. გვ. 150-186.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - Древногрузинская литература, V-XVIII вв, ред. А. Гвахария, Тб., 1982. ჩ. 69-106.

სერაპიონისი (ზარზმელი) - მ. ჯანაშვილი, ქართული მწერლობა, II, ტფ., 1909. გვ. 1-49.

სინა-რაჲთის მამათაჲ - სინური მრავალთავი 864 წ., რედ აკ. შანიძე, თბ., 1959. გვ. 266-279.

სინა-რაჲთის მამათაჲ - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 28-44.

სლევსიპესი, ელასიპესი და მელასიპესი - ЗВОРАО, XVII, 1906. გვ. 285-344.

სოფიასი, პისტისი, ელპიდისი და აღაპისი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 344-353.

სოზონისი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1986. გვ. 98-101.

სტეფანესი - სინური მრავალთავი 864 წ., რედ. აკ. შანიძე, თბ., 1959. გვ. 58-62.

სტეფანესი - РО, XIX, #5, 1926. გვ. 625-742.

სტეფანესი და ნიკონისი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 256-261.

 

t

ტასია მეგვიპტელისა - მირაშვილი ნ.,  მონანიე და განდეგილი დედები ქართულ ნათარგმნ ჰაგიოგრაფიაში, თბ., 2009. გვ. 48-50.

ტიმოთესი (ანტიოქიელი) - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, ავტ. კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 311-406.

ტიმოთესი - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 103-106.

ტროფიმესი, დორიმენდონ და სავატისი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986, გვ. 354-363.

 

f

ფეფრონესი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 187-226.

ფილეთეოსისა - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, VI, კ. კეკელიძე, თბ., 1960. გვ. 93-99.

ფილარეტისა - ცხოვრება წმიდისა, მოწყალისა და მართლის ფილარეტისა, გამც. მ. შარაძე, ტფ., 1898. გვ. 3-31.

ფილეკტიმონისი - კიმენი, I, რედ. კ. კეკელიძე, ტფ., 1918. გვ. 133-160.

ფოკასი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 388-393.

ფოკაჲსი - საკითხავი წიგნი ძვ. ქართულ ენაში, II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1966. გვ. 32-40.

 

q

ქვაბთახევში წამებულთა - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, VI, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1980. გვ. 319-340.

ქვაბთახევში წამებულთა - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 554-567.

ქეთევანისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 77-80.

ქეთევანისი - წამება წმიდისა ქეთევან დედოფლისა, გამც. ზ. ჭიჭინაძე, ტფ., 1895. გვ. 3-15.

ქეთევანისი - ნამდვილი ცნობები საქართველოს დედოფლის ქეთევანის მოწამებრივი სიკვდილის შესახებ, რედ. ე. მეტრეველი, თბ., 1987. გვ. 26-47.

ქეთევანისი - დ. ჩუბინაშვილი, ქრესტომათია, 1846. გვ. 301-320.

ქეთევანისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე თბ., 1989. გვ. 5-32.

ქეთევანისი - ტრ. რუხაძე, ახლადაღმოჩენილი ”ცხოვრება და წამება ქეთევან დედოფლისა”, ლიტერატურული ძიებანი, V, 1949. გვ. 248-267.

ქეთევანისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 584-598.

ქეთევანისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ. ძეგლები, V, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1989, გვ. 5-32.

ქეთევანისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, VI, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1980. გვ. 12-35.

ქრისტესიასი - ძვ. ქართ. აგიოგ. ლიტ. ძეგლები, V, გამც. გ. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1989. გვ. 125-136.

ქრისტინესი - ეტიუდები ძვ. ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან, III, ავტ. კ. კეკელიძე, თბ., 1955. გვ. 183-196.

ქრისტეფორესი - ძვ. ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 200-210.

 

sh

შალვასი (ახალციხელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 531-541.

შალვასი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, VI, გამც. ე. გაბიძაშვილი, მ. ქავთარია, თბ., 1980. გვ. 302-318.

შალვასი და ელისბარისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 599-609.

შალვასი და ელისბარისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, V, რედ. მ. შანიძე, თბ., 1989. გვ. 49-63.

შვიდთა ყრმათა ეფესელთა - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 48-74.

შვიდთა ყრმათა - წამებაჲ შჳდთა ყრმათაჲ//ქართ. ენის ისტ. ქრესტ., II, გამც. ი. იმნაიშვილი, თბ., 1963. გვ. 101-116.

შიოსი (მღვიმელი) - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, თბ., 1955. გვ. 69-143.

შიოსი (მღვიმელი) - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 12-16.

შიოსი (მღვიმელი) - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1968. გვ. 440-442.

შიოსი (მღვიმელი) - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 611-615.

შიოჲსი და ევაგრესი - ს. კაკაბაძე, ასურელ მამათა ცხოვრებათა არქეტიპები, საისტორიო კრებულის წ. I-ის დამატება, 1929. გვ. 26-36.

შიოჲსი და ევაგრესი - ძვ. ქართ. ლიტ-ის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 159-169.

შიოჲსი და ევაგრესი - ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრების წიგნთა ძვ. რედაქციები, გამც. ილ. აბულაძე, თბ., 1955. გვ. 69-143.

შიოჲსი და ევაგრესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, III, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1971. გვ. 107-170, 267-291.

შიოჲსი და ევაგრესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, I, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 217-229.

შიოჲსი და ევაგრესი - თ. ჟორდანია, ისტორიული საბუთები შიომღვიმის მონასტრისა, თბ., 1896, გვ. 70-71.

შიოჲსი და ევაგრესი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტ-ის ძეგლები, IV, რედ. ილ. აბულაძე, გამც. ე. გაბიძაშვილი, თბ., 1968. გვ. 366-376.

შიოჲსი და ევაგრესი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 219-264.

შუშანიკისი - შუშანიკის წამება, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, რედ. ე. გაბიძაშვილი, თბ., 1986. გვ. 6-30.

შუშანიკისი - შუშანიკის წამება, რედ. ე. გაბიძაშვილი, თბ., 1990. გვ. 5-33.

შუშანიკისი - მარტვილობაჲ შუშანიკისი, გამც. ი. აბულაძე (ადრინდელი ქართული ფეოდალური ლიტერატურა, II), ტფ., 1938. გვ. 3-47.

შუშანიკისი - შუშანიკის წამება, რედ. ო. ეგაძე, თბ., 1983. გვ. 1-152.

შუშანიკისი - ქართველი წმიდანები, გამც. კ. ნიკ. იოსელიანი, ტფ., 1901. გვ. 33-37.

შუშანიკისი - ძვ. ქართული მოთხრობა, რედ. რ. თვარაძე, თბ., 1979. გვ. 9-26.

შუშანიკისი - მარტვილობაჲ შუშანიკისი, ი. აბულაძე, თბ., 1938. გვ. 49-53.

შუშანიკისი - იაკობ ხუცესი „შუშანიკის წამება“. გამც. ზ. სარჯველაძე და ე. ხინთიბიძე, რედ. თ. გაბიძაშვილი, თბ., 1990.

შუშანიკისი - იაკობ ცურტაველი, „მარტვილობა შუშანიკისი“ (საქართველოს ისტორიის მნიშვნ. პირველწყარო), გამც. თ. პაპუაშვილი, თბ., 1979.

შუშანიკისი - ძვ. ქართული ლიტერატურის ქრესტომათია, I, შემდ. სოლ. ყუბანეიშვილი, თბ., 1946. გვ. 34-44.

შუშანიკისი - იაკობ ცურტაველი, მარტვილობაჲ შუშანიკისი, ქართული და სომხური ტექსტები, გამც. ილ. აბულაძე, ტფ., 1938. გვ. 3-47.

შუშანიკისი - იაკობ ხუცესი, წამება წმიდისა შუშანიკისი, რედ. ს. გორგაძე, ქუთ., 1917, გვ. 7, 4-5.

შუშანიკისი - საქართველოს სამოთხე, გამც. გ. საბინინი, პეტგ., 1882. გვ. 182-192.

შუშანიკისი - ძვ. ქართ. აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები, წიგნი I, რედ. ილ. აბულაძე, თბ., 1963. გვ. 11-29.

შუშანიკისი - იაკობ ცურტაველი, წამება წმიდისა შუშანიკისი დედოფლისაჲ, გამც. ც. ქურციკიძე, თბ., 1979. გვ. 5-64.

შუშანიკისი - წმიდანების ცხოვრება, ლუკა არქიმანდრიტისა, 1859. გვ. 183-186.

შუშანიკისი - Древногрузинская литература V-XVIII вв, ред. А. Гвахария, Тб., 1982. ჩ. 25-41.

შუშანიკისი - Житие Святыхъ Российской церкви, также Иверскихъ и Славянскихъ, М., 1959. ჩ. 328-340.

 

x

ხარიტონისი - ძვ. მეტაფრასული კრებულები, გამც. ნ. გოგუაძე, თბ., 1986. გვ. 448-457.

ხარიტონისი - მამათა ცხორებანი, გამც. ვ. იმნაიშვილი, თბ., 1975. გვ. 126-142.

 

j

ჯერასიმესი - იხ. გერასიმესი.