სინერგია
head
 
 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

Print

 
Untitled Document
       
 
  Untitled Document

 


ახალი წიგნი

 

 

 

 

 
ს ი ნ ე რ გ ი ა

| | | | | ვ | | | | | | | ნ | ო | | ჟ | | | | უ | ფ | | ღ | ყ | | შ | ჩ | ც | ძ | | ხ | ჯ | ჰ

(ლიტერები მითითებულია ბიბლიოგრაფიის ბოლოს)

a

 

აბბა დოროთე, ეპისტოლე ძმისა მის მიმართ, რომელსა ეთხოვნეს, რათა წარუგზავნოს მას პოვნილი იგი სიტყვანი წმიდისა მამისა ჩვენისა აბბა დოროთესანი _ AB. 3_7;

აბბა დოროთე, სწავლანი თითო სახენი მოწაფეთა თვისთა მიმართ, რაჟამს წარვიდა იგი მონასტრისაგან მამისა სერიდოისა და აღაშენა მონასტერი თვისი ნებითა ღვთისათა, შემდგომად აღსრულებისა მამისა იოანე წინასწარმეტყველისა და სრულიად დადუმებისა წმინდისა მამისა ჩვენისა ბარსანოფისა.

აბბა დოროთეგამოსვლისათვის სოფლით _ AB. 21_41;

აბბა დოროთე, სიმდაბლისათჳს _ AB. 41_51;

აბბა დოროთე, სვინდისისათჳს _ AB. 51_56;

აბბა დოროთე, შიშისათჳს ღვთისა _ AB. 56_69;

აბბა დოროთე, რათა არა მივენდვნეთ განზრახვათა და გულისხმის ყოფათა ჩუენთა _ AB. 69_79;

აბბა დოროთე, არა განკითხვისათჳს მოყვსისა _ AB. 80_88;

აბბა დოროთე, თავის ბრალობისათჳს _ AB. 89_97;

აბბა დოროთე, ძვირის ხსენებისათჳს _ AB. 98_104;

აბბა დოროთე, ტყუილისათჳს _ AB. 104_111;

აბბა დოროთე, რათა შრომათა და გულის ხმის ყოფითა ვიდოდეთ გზასა ღვთისათა _ AB. 111_120;

აბბა დოროთე, რათა ვისწრაფდეთ მოწყვედად ვნებათა, ვიდრეღა იყვნეს მცირე, და ვიდრე არა დაჩვეულ იყვნეს სულნი ჩვენნი საქმესა მათსა – AB. 120_131;

აბბა დოროთე, შიშისათჳს საუკუნოჲსა სასჯელისა – AB. 131_143;

აბბა დოროთე, მოთმინებისათჳს განსაცდელთა – AB. 143_155;

აბბა დოროთე, აღშენებისათჳს სულის სახლისა – AB. 155_167;

აბბა დოროთე, წმიდათა დიდთა მარხვათათჳს – AB. 167_172;

აბბა დოროთე, მესენაკეთა მიმართ – AB. 172_176;

აბბა დოროთე, უხუცესთა და მორჩილთადმი – AB. 176_180;

აბბა დოროთე, მეკუჭნავისადმი – AB. 180_183;

აბბა დოროთე, მოკლე სწავლანი – AB. 183_188;

აბბა დოროთე, უგრძნობელობის და განგრილებულის სიყვარულისათჳს – AB. 188_189;

აბბა დოროთე, განსაცდელით შევიწროებულისადმი – AB. 190_191;

აბბა დოროთე, შთავარდნილისადმი ძნელთა სნეულებათა და პირად პირადთა დაბრკოლებათა შინა _ AB. 191_194;

აბბა დოროთე, დიდად სნეულისა ძმისა მიმართ, მქონებლისა სხვა და სხვათა ხენეშთა გულის სიტყვათა მასზედ, თუ ვინ იზრუნებს მისის საჭიროებისათჳის _ AB. 194_195;

აბბა დოროთე, კითხვა-მიგება მამისა იოანეს მიმართ, რომელსა ეწოდა წინასწარმეტყველი _ AB. 195_199;

აბრაჰამ-აფფჱ-აპოლოს სწავლა _ NOV. II. _ 35_37;

აბა მოსჱსი _ IJ. 237_240;

აგათონის სწავლა, _ NOV. II. 17_25;

ათანასე ალექსანდრიელი, განკაცებისათჳს უფლისა _ A. 69_78

ათანასე ალექსანდრიელი, ამაღლებისათჳს უფლისა _ K. 307_309;

ათანასე ალექსანდრიელი, მოსვლისათჳს სულისა წმიდის _ K. 341_344;

ათანასე ალექსანდრიელი, შობისათჳს უფლისა, – S. 31_39;

ათანასე ალექსანდრიელი, ღმრთისმშობლისათვის და უფლის განკაცებისათვის _ AK. 43-50;

ათანასე ეპისკოპოსი, ჯვრის ჭეშმარიტებისა და ჯვარცმულისათჳს _ K. 429_433;

ათიპატროს ბოსტრელი, ზაქარიას დადუმებისათჳს _ K. 433_438;

ამონას სწავლა _ NOV. II. 25_29;

ამოის სწავლა _ NOV. II. 31_32;

ამონის სწავლა _ NOV. II. 32;

ანობის სწავლა _ NOV. II. 33_35;

ანდრია-ბესარიონის სწავლა _ NOV. II. 37_40;

ამბა მოსჱის სწავლა _ NOV. II. 296_300;

ამპარტავნებისათჳს _ NOV. II. 300-303;

ანდრეა კრეტელი, შობისათვის ღმრთისშობელისა – Zms. 126_136; 136_144; 145_156;

ანდრეა კრეტელი, ჯვართამაღლებისათჳსZms. 309_316; 316_321;

ანტონი დიდი, სწავლაჲლოცვისა და საქმისათვის _ U. 75_75;

ანტონის ებისტოლეჲ_ IJ. 236_237;

არსენ იყალთოელი, `ჴსენებაჲსიტყჳს-გებისაჲდა სასჯელისაჲ შჯულისათვის ქრისტიანე- თაჲსა და სარკინოზთა (სავარაუდო ავტ.)_ EP.II. 106_121;

არსენის სწავლა _ NOV. II. 10_17;

აქილას სწავლა - NOV. II. 29_31;

ანანია, ვნებისათჳს და სიკუდილისა მაცხოვრისა _ IJ. 193_199;

ანტიპატროს ბოსტრელი, ხარებისათჳს ღვთისმშობლისა და ზაქარიასი – S. 24_30;

ასტერი ამასიელი ეპიკოპოსი, შესხმაჲ წმიდისა მღვდელ-მოწამისა ქრისტესისა ფოკაჲსი, .კახაძე, ენიმკის მოამბე, .XIV, თბ., 1944, გვ. 226_239;

არსენ ვაჩესძე, ჴსენებაჲსიტყჳს-გებისჲდა სასჯელისაჲშჯულისთჳსა ქრისტიანეთაჲსა და სარკინოზთა, რედ. .ლოლაშვილი// ძველი ქართული მწერლობის მატიანე, II, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბ., 1985. კიდევ ერთი ძველქართული პოლემიკური ძეგლი, გვ. 106-121;

b

ბალავარის სიბრძნე, ცხოვრებაჲდა მოღვაწეობაჲ ნეტარისა იოდასაფისი _ BAL. 90_168;

ბასილი დიდი, უფლის ლოცვისათჳს გეთსამანიის ბაღში – U. 195_199;

ბასილი დიდი, მარხვისათჳს – U. 123_126;

ბასილი დიდი, მარხვისათჳს _ B. 1_12; B, 12_19

ბასილი დიდი, მხეცთათჳს _Sh. 175_190;

ბასილი დიდი, მხეცთათჳს სახისა სიტყუაჲ_ Q. I. 279_287;

ბასილი დიდი, თხზულებანი (ძვ. ქ. თარგმანები) _ BK. 209_259;

ბასილი დიდი, შობისათვის უფლისა _ AK. 61_63;

ბასილი დიდი, სარწმუნოებისათჳს ჴორცშესხმისა _ AK. 64_65;

ბასილი დიდი, სიტყვა მოსე წინასწარმეტყველისა “ეკრძალე თავსა შენსა” _ B. 19_30;

ბასილი დიდი, მადლობისათჳს _ B. 30_40

ბასილი დიდი, ივლიტა მოწამისათჳს და მადლობისათჳსვე _ B. 40_54;

ბასილი დიდი, “არა არს ღმერთი მიზეზი ბოროტთაჲ” _ B. 54_68;

ბასილი დიდი, მრისხანეთათჳს _ B._ 68_78;

ბასილი დიდი, შურისათჳს _ B. 78_86;

ბასილი დიდი, შესახებ ლუკას სახარებისეული იგავის მდიდრისათჳს და ანგარებისა _ B. 86_95;

ბასილი დიდი, მდიდართა მიმართ _ B. 95_109;

ბასილი დიდი, სიყმილისა და უწჳმოებისათჳს _ B. 109_121;

ბასილი დიდი, დაწყებისათვის სოლომონის იგავების _ B. 121_140;

ბასილი დიდი, გვიან ნათელღებულთათჳს _ B. 140_151;

ბასილი დიდი, წმიდა სამების რწმენისათჳს _ B. 151_157;

ბასილი დიდი, პირველთაგან იყო სიტყუაჲ_ B. 157_163;

ბასილი დიდი, სული წმიდისათჳს _ B. 163_170;

ბასილი დიდი, ორმოცი მოწამის ქება _ B. 170_179;

ბასილი დიდი, მემთვრალეთათჳს _ B. 179_189;

ბასილი დიდი, თქმული ლაკიზეს ქალაქში _ B. 189_197;

ბასილი დიდი, სიმდაბლისათჳს _ B. 197_205;

ბასილი დიდი, არა შექცევისათჳს საქმეთა სოფლისათა და გადაწვისათვის კესარიელთა ქალაქისა _ B. 205_2

ბასილი დიდი, მამაო უკუეთუ ჯერ-არს, თანა-წარმჴედინ სასუმელი ესე _ K. 221_226;

ბასილი კესარიელი, ექუსთა დღეთაჲ_ BG. 29-136;

ბასილი კესარიელი, სინანულისათჳს და სიკვდილისათვის – ms. 138_151;

ბასილი კესარიელი, შურისათჳს – ms. 151_161;

g

განკრძალვისათჳს მაჩუენებლობისაგან, _ NOV. I. 98_100;

განუკითხველობისათჳს, _ NOV. I. 100_110;

განკრძალვისათჳს, _ NOV. I. 135_149;

გრიგოლ ანძიანძორეველი, შობისათვჳს უფლისა _ AK. 66_75; AK. 76_83; AK. 84;

გრიგოლ ნაზიანზელი, შობისათჳს უფლისა, _ A. 83_91;

გრიგოლ ნაზიანზელი, ნათელთათჳს, ბასილი მინიმუსის განმარტება _ KrII. ; 307_339;

გრიგოლ ნოსელი, კაცისა შესაქმისათჳს _ Sh. 67_127;

გრიგოლ ნოსელი, შესხმაი მელეტი ანტიოქელისა _ EP.II. 95_104;

გრიგოლ ნოსელიკაცისა აგებულებისათჳს _ BG. 139_230;

გრიგოლ ნოსელი, შობისათჳს უფლისა და წმიდისა სტეფანესათჳს _ A. 80;

გრიგოლ ნოსელი, დაბადებისათჳს კაცისა _ Kr. II; 94_233;

გრიგოლ ნოსელი, სიტყუაჲ სწავლისა და მოძღურებისაჲ _ Kr.I. 71_154;

გრიგოლ ნოსელი, შესხმაჲ წმიდისა და დიდისა ბასილისი _ Kr.I. 206_222;

გრიგოლ ნოსელი, წმიდისა სამებისათჳს _ Nov. 147_165;

გრიგოლ ნოსელი, ძიებაჲ სულისათჳს _ Nov. 166_197;

გრიგოლ ნოსელი, თარგმანებაჲ მომიჴსენისაჲ_ Nov. 198_285;

გრიგოლ ნოსელი, ეპისტოლე არმონიოჲს მიმართ, თუ რაჲ არს აღთქუმაჲ ქრისტიანისაჲ ძალი და სახელი მისი _ Nov. 206_296;

გრიგოლ ნოსელი, ეპისტოლე არმონიოს და კესარიონ და ულუმპოს მოღვაწეთა მიმართ, სისრულისათჳს _ Nov. 297_328;

გრიგოლ ნოსელი, შესხმაჲ ეფრემ ასურისაჲ_ Nov. 329_355;

გრიგოლ ნოსელი, შესხმაჲ წმიდისა მელეტი ანტიიოქელისაჲ_ Nov. 356_367;

გრიგოლ ნოსელი, შობისათჳს უფლისა და ჰეროდესმიერ ჩჩჳლთა მოწყვეტისათვის _ AK, 109_125; AK. 126-142;

გრიგოლ ნოსელი, შობისათჳს უფლისა და წმიდისა სტეფანჱსთჳს _ AK, 143;

გრიგოლ ნეოკესარიელი, ხარებისათჳს ღვთისმშობელისა – S. 4_8; – S. 8_16; – S. 16_24;

გრიგოლ ღმრთის-მეტყუელი, შობისათჳს უფლისა _ A. 79;

გრიგოლ ღმრთის-მეტყუელი, ნათლისღებისათჳს უფლისა _ A. 79_80;

გრიგოლ ღმრთის-მეტყუელი, შობისათჳს უფლისა _ AK. 86_97; AK. 98_108;

გელასის სწავლა _ NOV. II. 41_48;

გერმანე კონსტანტინოპოლელი, ჯვარისათვის და წმიდათა ხატთა თაყვანისცემისათვის _ Gk. 45_61;

d

დაფარულ საიდუმლოთაგან, ღვთისმშობლის გარდაცვალებისა _ K. 420_425;

დაყუდებულთა დიდთა ბერთა თორმეტთა სწავლა _ NOV. II. 281_285;

დიადოქოს ფოტიკიელი, ასკეტური სწავლანი – DF. 386_435;

e

ევსუქი იერუსალიმელი, მიგებებისათჳს უფლისა – U. 116_119;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, ეპისტოლე I მარიამის მიმართ – Eg. 533_535;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, II ეპისტოლე ტრალისელთა მიმართ – Eg. 535_545;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, III ეპისტოლე მაღნისელთა მიმართ – Eg. 545_555;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, IV ეპისტოლე ტარასელთა მიმართ – Eg. 555_560;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, V ეპისტოლე ფილიპელთა მიმართ – Eg. 560_570;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, VI ეპისტოლე ფილადეოფელთა მიმართ – Eg. 570_581;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, VII ეპისტოლე ზმირნელთა მიმართ – Eg. 581_589;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, VIII ეპისტოლე პოლიკარპოჲს მიმართ ზმირნელ ეპისკოპოსისა – Eg. 589_593;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, IX ეპისტოლე ანტიოქელთა მიმართ – Eg. 593_599;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, X ეპისტოლე ირონის მიმართ – Eg. 599_604;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, XI ეპისტოლე ეფესელთა მიმართ – Eg. 604_618;

ეგნატე ღმერთშემოსილი, XII ეპისტოლე რომაელთა მიმართ – Eg. 618_624;

ეფთვიმე ზიღაბენი, სულთა გამხრწნელისათჳს წვალების ბოღომილთაჲსა, რომელსა შინა მოიჴსენების მასალიანთათჳსცა და პავლუკიანთა _ EZ. 147_155;

ეფთვიმე ზიღაბენი, მეტყუელთა მიმართ, ვითარმედსულნი კაცთანი პირველვე იყვნეს ჴორცთასა” _ EZ. 262-278;

ეფთვიმე ზიღაბენი, სიტყვის-გება ბერისა ეფთვიმე გრძელისა სოსთენის მიმართ, სომეხთ მოძღუარისა _ EZ. 278_287;

ევაგრე პონტოელი, მონაზონთა მიმართ _ EP.I. 21_38;.

ევსუქი იერუსალიმელი, მეორედ მოსვლისათჳს უფლისა – U. 170_178;

ევსები ალექსანდრიელი _ AK. 212_215; AK. 216_218;

ეფრემ ასური, სინანულისათჳს _ Qr. II 1_16; Qr. II 16_21;

ეფრემ ასური, მეორედ მოსვლისათჳს უფლისა _ Qr. II 21_25;

ეფრემ ასური, მაცხოვარისათჳს, სიკუდილისა და ეშმაკისა _ Qr. II 25_32;

ეფრემ ასური, იონასათჳს _ Qr. II 33_49;

ეფრემ ასური, სინანულისათჳს – ms. 183_187;

ეფრემ ასური, მონაზონთა მიმართ და მარტომყოფთა – ms. 188_199;

ეფრემ ასური, მარხვისათჳს და სინანულისა – ms. 200_205;

ეფრემ ასური, სიყვარულისათჳს და სინანულისა – ms. 206_214;

ეფრემ ასური, ჯურისათჳს და პარასკევისა და კვირიაკისათჳს _ ms. 214_219;

ეფრემ ასური, უკანასკნელი დღისათჳს – U. 104_105;

ეფრემ ასური, შესვენებულთათჳს – U. 105_108;

ეფრემ ასური, მარხვისათჳს – S. 112_114;

ეფრემ ასური, მონაზონთა მიმართ _ IJ. 228_235;

ეფრემ ასური, მხილებისათვის თავისა თვისისა და სიმდაბლისათვის _ IJ. 235_236;

ეპიფანე კჳიპრელისარწმუნოებისათჳს ღმრთისმშობლისა _ A. 50_51;

ეპიფანჱ კვიპრელი, აღდგომისათჳს უფლისა – U. 261_265;

ეფრემ მცირე, სიტყუაჲ ოთხმარცუალი _ EP.I. 46_47;

ეფრემ მცირე, სიტყუაჲ შჳდმარცუალი _ EP.I. 48_49;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ საქმისა მოციქულთაჲსაSm.g.I 19_338;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ კათოლიკეთა ებისტოლეთაჲ_ Sm.g.I 338_475;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ კორინთელთა მიმართ I ეპისტოლისაჲ_ Sm.g.II 165_342;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ კორინთელთა მიმართ II ეპისტოლისაჲ_ Sm.g.II 343_468;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ გალატელთა მიმართ ეპისტოლისაჲ_ Sm.g.II 469_531;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ ეფესელთა მიმართ ეპისტოლისაჲ_ Sm.g.II 532_595;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლისაჲ_ Sm.g.II 596_643;

ეფრემ მცირე, თარგმანებაჲ კოლასელთა მიმართ ეპისტოლისაჲ_ Sm.g.II 644_686;

ექვთიმე მთაწმინდელი, მართლისა სარწმუნოებისათვის, დაწყებისათვის "წინამძღურისა" – E. 169_170;

ექვთიმე მთაწმინდელი, თქმულთათვის და გამოუთქმელთა – E. 171_172;

ექვთიმე მთაწმინდელი, დამტკიცებაჲ, ვითარმედ ჭეშმარიტად არს ღმერთი - E, 172-174;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ვითარმედ მიუწთომელ არს ღმერთი – E. 175;

ექვთიმე მთაწმინდელი, წმიდისა სამებისათვის – E. 176_182;

ექვთიმე მთაწმინდელი, დაბადებულთათვის – E. 183;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ანგელოზთათვის – E. 183_186;

ექვთიმე მთაწმინდელი, კაცისათვის – E. 187_188;

ექვთიმე მთაწმინდელი, სამოთხისათვის – E. 188_190;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ეშმაკისათვის – E. 190_191;

ექვთიმე მთაწმინდელი, საღმრთოჲსა განგებულებისათვის – E. – 192-194;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ორთა მათთვის ბუნებათა – E. 195_201;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ორთათჳსე ბუნებათა – E. 201_202;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ერთისა გუამისათჳს – E. 203_207;

ექვთიმე მთაწმინდელი, წმიდაო ღმერთოჲსათჳს _ E. 208_211;

ექვთიმე მთაწმინდელი, წმიდისა ღმრთისმშობელისათჳს _ E. 211_215;

ექვთიმე მთაწმინდელი, თვთებათათჳს ორთა ბუნებათაჲსა _ E. 215;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ორთა მათ თვთმფლობელთა ნებათათჳს _ E. 216_225;

ექვთიმე მთაწმინდელი, განმღრთობისათჳს ბუნებისა _ E. 226_227;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ბუნებითთა კაცებისა საქმეთათჳს _ E. 227_229;

ექვთიმე მთაწმინდელი, განუშორებლობისათჳს გუამისა – E. 230;

ექვთიმე მთაწმინდელი, ჯოჯოხეთს შთასვლისათჳს _ E. 231_233;

ექვთიმე მთაწმინდელი, მართლმადიდებლობისათჳს, თუ ვინაჲიწყეს მწვალებელთა შემოსვლად სოფლად _ E. 233_250;

ექვთიმე მთაწმინდელი, წამებანი ძუელისა და ახლისა წერილისაგან, ვითარმედ არა ერთ არს ბუნებაჲდა პირი _ E. 251_272;

ექვთიმე მთაწმინდელითქმული იოვანე დამასკელისაჲ შეზავებულისა და შეერთებულისა ბუნებისათჳს უთავოთა მიმართ მწვალებელთაE. 273_281;

ეპიფანე კვიპრელი, ათორმეტთა მათ თუალთათჳს _ sh. 127_175;

ევსები ეპისკოპოსი, კვირისათჳს და უწესოდ მომღერალთათჳს _ K. 281_285;

ევსები, შობისათვის იოვანე ნათლისმცემლისა _ K. 362_365;

ელისაბედისა და დაფარულ საიდუმლოთა სხენება _ K. 357_361;

ეფრემი, გარდაცვალებისათჳს _ K. 269_277

z

ზაქარიას სწავლა _ NOV. II. 66_67;

ზენონის სწავლა _ NOV. II. 55_66;

ზოსიმე, სწავლანი – Zs.I. 6_72;

თ

თეოდერე აბუკურა, თუ ვითარ სათანადო არს გულისჴმის-ყოფაჲ საღმრთოჲსა და გარეშისა ფილოსოფოსობისა სიტყუათაჲ_ Abk. 23_78;

თეოდერე აბუკურა, განრჩევაჲ და განჭეშმარიტებაჲ ფილოსოფოსთა მიერ მოხსენებულთა ჴმათაჲ და მხილებაჲ სევერიანთა, ესე იგი არს იაკობიტთა, სულთ_განმხრწნელისა წვალებისა _ Abk. 78_94;

თეოდერე აბუკურა, სარკინოზთა მიმართისა სიტყჳს_გებისაგან _ Abk. 94_112;

თეოდერე აბუკურა, კითხვა აგარიანისა ქრისტეანისა მიმართ _ Abk. 113;

თეოდერე აბუკურა, სხუაჲ კითხვაჲ ურწმუნოსაჲ_ Abk. 114;

თეოდოტი ანკჳრიელი, შობისათჳს უფლისა _ AK. 186_196; AK. 197_210;

თეოდორიტე კვირელი, მიზეზი დიდისა ამოსის წინაჲსწარმეტყუელებისანი _ TE. 417_431;

თეოდორიტე კვირელი, მიზეზი სანატრელისა მიქეაჲს წინაჲსწარმეტყუელებისა _ TE. 432_446;

თეოდორიტე კვირელი, ამბაკუმის წინასწარმეტყველების განმარტებანი გალობათა კრებულიდან _ TE. 447_448;

თეოდორიტე კვირელი, ფსალმუნთა განმარტებანი _ TE. 449_554;

თეოდორიტე კვირელის სახელით დაცული ეპისტოლეებიTE. 585 _ 591;

თეოდორიტოს კვირელი, თქმული ხალკიდონს შინა, წინაშე პოტირიტისთა მწუალებელთა და მოწაფეთა ნესტორიოსისთა – TE. 606_607;

თეოდორიტე კვირელი, მერმეცა მისვე მასსალიანელთა წვალებისათჳს, რომელი უფროჲსღა მონასტერთა შინა საპოვნელ არსTE. 610_611;

თეოდორიტე კვირელი, სპორაკიონის მიმართთაგან – TE. 612_613;

თეოდორიტე კვირელი, აღსარებაჲ მართლისა და უბიწოჲსა სარწმუნოებისაჲ, (საეჭვო ავტორი) – TE. 615_633; 

თეოდორიტე კვირელი, გამოძიებისათჳს ყოვლისა საქმისა – TE. 635;

თეოდორიტე კვირელი, ლევიტელთა წიგნის განმარტებანი – TE. 347_361;

თეოდორიტე კვირელი, რიცხვთა წიგნის განმარტებანი – TE. 361_375;

თეოდორიტე კვირელი, მეორე სჯულის წიგნის განმარტებანი – TE. 375_391;

თეოდორიტე კვირელი, ისო ნავეს ძის წიგნის განმარტებანი – TE. 391_399;

თეოდორიტე კვირელი, მსაჯულთა წიგნის განმარტებანი – TE. 399_407;

თეოდორიტე კვირელი, რუთის წიგნის განმარტებანი – TE. 408_410;

თეოდორიტე კვირელი, იერემიას წიგნის განმარტებანი – TE. 411;

თეოდორიტე კვირელი, ეზეკიელის წიგნის განმარტებანი – TE. 411;

თეოდორიტე კვირელი, იოელის წიგნის განმარტებანი – TE. 411;

თეოდორიტე კვირელი, ამოსის წიგნის განმარტებანი – TE. 411-412;

თეოდორიტე კვირელი, იონას წიგნის განმარტებანი – TE. 413_414;

თეოდორიტე კვირელი, მიქეას წიგნის განმარტებანი – TE. 414;

თეოდორიტე კვირელი, ნაუმის წიგნის განმარტებანი – TE. 415;

თეოდორიტე კვირელი, ამბაკუმის წიგნის განმარტებანი – TE. 415_416;

თეოდორე სტუდიელი, შობისათჳს ღმრთისშობელისა – Zms. 115_125;

თეოდორე სტუდიელი, ხსენებისათჳს სიკვდილისა და საშინელისა მსჯავრობისათჳს _ MA.118_120;

თეოდორე სტუდიელი, მოკუდინებისათჳს ვნებათასა და სამკალისათჳს სულიერისა _ MA.131_133;

თეოდორე სტუდიელი, განაშენიანებისათჳს უხრწნელისა მის სამკჳდრებელსა ჩვენისა, სათნოებათა სამკაულითაMA.143_144;

თეოდორე სტუდიელი, საღმრთოჲსა მოქალაქობისათჳს _ MA.154_156;

თეოდორე სტუდიელი, რათა მხნედ და მტკიცედ ვიყუნეთ მართალსა შინა სარწმუნოებასა _ MA.168_169;

თეოდორე სტუდიელი, რათა გამოვზარდოთ სული, ხედჳსა მიერ სულიერთა მცნებათასა _ MA.180_181;

თეოდორე სტუდიელი, სასუფევლისათჳს _ MA.187_188;

თეოდორე სტუდიელი, სულიერისა დღესასწაულისათჳს, რათა მივემთხვნეთ სასუფეველსა ცათასა _ MA.193_194;

თეოდორე სტუდიელი, რათა დავიცვათ სული ჩუენი განმხრწნელთა ვნებათაგან _ MA.198_199;

თეოდორე სტუდიელი, ვნებათა აღმოფხვრისა და სათნოებისათვის _ MA.205_206;

თეოდორე სტუდიელი, ერთობისათჳს სიყუარულისა და მხნედ ტჳრთუად ტკივილთა სათნოებისათა და მიმთხუევად სასუფეველსა ცათასა _ MA. 221;

თეოდორე სტუდიელი, მოქალაქეობისათჳს კეთილისა და ჰხსენებისათჳს სიკუდილისა და მერმისა მოსაგებელისა _ MA. 217_219;

თეოდორე სტუდიელი, მარხვის კეთილად აღსრულებისათვის _ MA. 226_227;

თეოდორე სტუდიელი, მადლობისათჳს და მოთმინებისა _ MA. 233_234;

თეოდორე სტუდიელი, მარხვისათჳს, არა ხოლო ჭამადთაგან, არამედ ყოველთა ვნებათაგან _ MA. 239_241;

თეოდორე სტუდიელი, რათა მყისსა შინა ამიერ განსვლისა ჩუენისათჳს კრძალულად დავიცუნეთ საცნობელნი და გონება უჯეროთა გულის-თქმათაგან _ MA. 246_247;

თეოდორე სტუდიელი, რათა მადლობით მოვითმენდეთ მწუხარებათა მომავალთა ჩუენ-ზედა _ MA. 151_152;

თეოდორე სტუდიელი, მოთმინებისათჳს განსაცდელთასა და მარხჳსათჳს _ MA. 158_159;

თეოდორე სტუდიელი, რათა არა უდებ-ვიქმნეთ თჳსისა ცხოვრებისათჳს, ვიდრე სიკუდილადმდე _ MA. 164_166;

თეოდორე სტუდიელი, რათა განვაგდოთ ყოველი მოწყინებაჲდა აღვსდგეთ საქმედ სულიერისა მოქალაქობისა _ MA. 175_177;

თეოდორე სტუდიელი, რათა განვეკრძალნეთ ჰსწავლათაგან და მხილებათა წმიდათა მამათა და ძმათასა _ MA. 282_283;

თეოდორე სტუდიელი, საშინელისა მის დღისა და მერმისა მისთვის მოსაგებლისა _ MA. 289_291;

თეოდორე სტუდიელი, ვითარმედ აღუსება ესე სახე არს მერმისა მის საუკუნოსა აღუსებისა _ MA. 300_301;

თეოდორე სტუდიელი, მადლობისათჳს და წესიერებისა _ MA. 3006_307;

თეოდორე სტუდიელი, ვნებათა მოკვდინებისა და სათნოებათა აღდგენისათვის _ MA. 315_316;

თეოდორე სტუდიელი, ღვაწლისათვის წინამძღვრისა და სათნოებათა მოღვაწებისათვის _ MA. 320_323;

თეოდორე სტუდიელი, წარმწყმედელისა კადნიერებისათჳს და რათა მადლობით თავს-ვიხსნეთ სნეულებანი _ MA. 329_330;

თეოდორე სტუდიელი, საღმრთოჲსა მოქალაქობისათჳს _ MA. 335_338;

თეოდორე სტუდიელი, მარადის ხსომისათვის სიკვდილისა და მომავალი ცხოვრებისა- თვის _ MA. 343_345;

თეოდორე სტუდიელი, სინანულისათვის _ MA. 353_355;

თეოდორე სტუდიელი, ვითარმედ ჯერ-არს ჩუენდა, რათა ყოვლითა წადიერებითა და გულსმოდგინებითა ვიქმოდეთ ცხოვრებასა ჩუენსა _ MA. 377_378;

თეოდორე სტუდიელი, ვითარმედ არა ჯერ-არს განუღოთ კარი ეშმაკსა შეწყნარებათა ბოროტთა გულის-სიტყუათათა _ MA. 384_385;

თეოდორე სტუდიელი, რათა გულსმოდგინედ წინა-აღუდგეთ ბრძოლასა უკეთურთა ეშმაკთასა _ MA. 400-401;

თეოდორე სტუდიელი, ქრისტეს კაცთ-მოყუარებისათჳს და გონების წარმართებისათჳს დაბადებულთა მისთა შუენიერებისა _ MA. 407-408;

თეოდორე სტუდიელი, ვერაგობისათჳს მზაკუარისა მის გუელისა და ვითარმედ ჭეშმარიტითა სიმდაბლითა და გზასა სამეუფოსა სლვით განვერნეთ მისთა მათ მრავალ-სახეთა მანქანებათაგან _ MA. 414-416;

თეოდორე სტუდიელი, სიყუარულისათჳს, მორჩილებისა და საშინელისა განკითხვისა- თვის _ MA. 421_422;

თეოდორე სტუდიელი, ჰხსენებისათჳს სიკუდილისა _ MA. 428_430;

თეოდორე სტუდიელი, მეორედ მოსვლისათვის უფლისა _ MA. 436_437;

თეოდორე სტუდიელი, სვლისათვის იწროისა გზისა _ MA. 450_451;

თეოდორე სტუდიელი, სარწმუნოებისათვის და სიყუარულისა და ქალწულებისა _ MA. 462_465;

თეოდორე სტუდიელი, საღმრთოდ ცხოვრებისათჳს და ნეტარისა მის მოქალაქობისა ჩუენის, რომლისთვისაც ვიჩინენით _ MA. 475_477;

თეოდორე სტუდიელი, ცხოველს-მყოფელისა ვნებისათჳს მაცხოვრისა, ჰსწავლა სიმდაბლისა და მოთმინებისათჳს_ MA. 487_488;

თეოდორე სტუდიელი, ცხოვლისმყოფელისა ვნებისათჳს ქრისტეს უფლისა ჩუენისა _ MA. 495_496;

თეოდორე სტუდიელი, მიბაძჳისათჳს ქრისტეს ვნებათასა და ჰხსენებისათჳს მამათა ჩუენთასა _ MA. 506_507;

თეოდორე სტუდიელი, ქრისტეს ვნებათა ხსენებისათვის და განკრძალულად ზიარებისათვის _ MA. 518_522;

თეოდორე სტუდიელი, ვითარმედ ჯერ-არს რათა მარადის გიხსენებდეთ და განვიცდიდეთ საკჳრუელებით ვნებათა ქრისტესთა_ MA. 554_556;

თეოდორე სტუდიელი, რათა გულისხმა ვჰყოფდეთ ძალსა მას საიდუმლოსა გამოხსნისა ჩუენისათჳს ქმნილთა და ვისწრაფდეთ სათნო-ყოფად ღმრთისა _ MA. 593_595;

თეოდორე ჰარანელი, ფერისცვალებისათჳს უფლისა – U. 296_298;

თეოდორე, ჰარანელ ეპისკოპოსი, მთისათვის თაბორისა, ფერისცვალებისათჳს და უფლის ორბუნებაზე _ K. 406_409;

თქმული იერემია წინასწარმეტყველისა, კიდობნის სახე ძველისა და ახალი შჯულისა _ K. 409_410;

თქმული მოძღუართაჲ, აღდგომისათჳს უფლისა _ K. 255_259

i

იოვანე ბოლნელი, თარგმანებაჲ მათეს სახარებისაჲ “ეკრძალენით ქველის საქმესა” _ K. 203_204;

იოვანე ბოლნელი, თარგმანებაჲ ლუკას სახარებისაჲ, “ასთა მათ ცხოვართათჳს” _ K. 204_208;

იოვანე ბოლნელი, უძღებისა შვილისათჳს _ K. 208_211;

იოვანე ბოლნელი, ფარისევლისა და მეზვერისათჳს _ K. 212_214;

იოვანე ბოლნელი, მოწყალე სამარიტელი _ K. 214_218;

იოვანე ბოლნელი, მდიდრისა და ლაზარესათჳს _ K. 218_221;

იოვანე ბოლნელი, ახალკვირისათჳს _ K. 277_279;

იოვანე ბოლნელი, მემთვრალეთათჳსQ.I. 302_304;

იოვანე ბოლნელი, ხორცთა აღებისა და ნარხვისათჳს _ BO. 1_6;

იოვანე ბოლნელი, თარგმანი სახარებათანი, რომელნიც იკითხება ხორცის აღებიდან, ვიდრე ბზობამდე _ BO. 6_78;

იოვანე ბოლნელი, ახალკვირისათ ჳს _ BO. 79_82;

იოვანე ბოლნელი, მემთვრალეთათვის _ BO. 82_85;

იოანე დამასკელი, მიუწვდომელ არს ღმერთი – Gar. 131_132;

იოანე დამასკელი, თქმულთათჳს და გამოუთქმელთა, საცნაურისათჳს და უცნაურისა _ Gar. 132_133;

იოანე დამასკელი, გამოჩინებად ვითარმედ არს ღმერთი – Gar. 134_135;

იოანე დამასკელი, ვითარმედ მიუწვდომელ არს ღმერთი – Gar. 136_137;

იოანე დამასკელი, ვითარმედ ერთ არს ღმერთიGar. 137_138; 

იოანე დამასკელი, სიტყჳსათჳს ღმრთისა – Gar. 139;

იოანე დამასკელი, სულისა წმიდისათჳსGar. 39_141; 

იოანე დამასკელი, წმიდისა სამებისათჳსGar. 141_152; 

იოანე დამასკელი, რაოდენნი რაჲღმრთისათჳს ითქუმიანGar. 152_154; 

იოანე დამასკელი, საღმრთოჲსა ერთობისა და განთჳსებისათჳს – Gar. 154;

იოანე დამასკელი, რაოდენნი რაჲ ღმრთისათჳს ჴორციელად ითქუმიან – Gar. 155_156;

იოანე დამასკელი, მათვე პირთათჳს – Gar. 156_157;

იოანე დამასკელივითარმედ მხოლოჲ ღმერთი არს გარე-შეუწერელGar. 157_162;

იოანე დამასკელი, თჳსებანი საღმრთოჲსა ბუნებისანი – Gar. 162-163;

იოანე დამასკელი, საუკუნეთათჳს – Gar. 163_165;

იოანე დამასკელი, დამბადებელობისათჳს – Gar. 165;

იოანე დამასკელი, ანგელოზთათჳს – Gar. 165_168;

იოანე დამასკელი, ეშმაკისა და ეშმაკთათჳს – Gar. 168_170;

იოანე დამასკელი, ხილულისა დაბადებულისათჳს – Gar. 170;

იოანე დამასკელი, ცისათჳს – Gar. 170_174;

იოანე დამასკელი, ნათლისათჳს და ცეცხლისა და მნათობთა – Gar. 174_182;

იოანე დამასკელი, ჰაერისათჳს და ქართაGar. 182_183; 

იოანე დამასკელი, წყალთათჳს _ Gar. 184_186; 

იოანე დამასკელი, ქუეყნისა და ქუეყანისგანთათჳს – Gar. 186_188;

იოანე დამასკელი, სამოთხისათჳს _ Gar. 189_194; 

იოანე დამასკელი, კაცისათჳს _ Gar. 194_200; 

იოანე დამასკელი, გულის სათქუმელთათჳს – Gar. 200_201;

იოანე დამასკელი, მწუხარებისათჳს – Gar. 201;

იოანე დამასკელი, შიშისათჳს – Gar. 201;

იოანე დამასკელი, გულისწყრომისათჳს – Gar. 201_203;

იოანე დამასკელი, საოცრებისათჳს – Gar. 203;

იოანე დამასკელი, გრძნობისათჳს – Gar. 203-205;

იოანე დამასკელი, მოგონებითისათჳს – Gar. 205_206;

იოანე დამასკელი, მოჴსენებითისათჳს – Gar. 206;

იოანე დამასკელი, სიტყჳსათჳს მოგონებულისა და სიტყჳსა აღმოთქმულისა – Gar. 206_207;

იოანე დამასკელი, ვნებისათჳს და მოქმედებისა – Gar. 207_212;

იოანე დამასკელი, მოქმედებისათჳს – Gar. 212_213;

იოანე დამასკელი, ნებსითისათჳს და უნებლიეთისა – Gar. 213_215;

იოანე დამასკელი, თჳთმფლობელობისათჳს – Gar. 215_216;

იოანე დამასკელი, ქმნადთათჳს – Gar. 217;

იოანე დამასკელითუ რომლისა მიზეზისათჳს თჳთმფლობელად შევიქმნებით – Gar. 217_218;

იოანე დამასკელი, არა ჩუენ შორის მყოფისათჳს – Gar. 218_219;

იოანე დამასკელი, განგებულებათათჳს – Gar. 219_222;

იოანე დამასკელი, წინაჲსწარ ცნობისა და წინაგანსაზღვრებისათჳს _ Gar. 222_225;

იოანე დამასკელი, საღმრთოჲსა განგებულებისათჳს და ჩუენდა მომართისა წყალობისა და ჩუენისა ცხოვნებისათჳს – Gar. 225_227;

იოანე დამასკელი, ქრისტეს მუცლადღებისა და განჴორციელებისათჳს – Gar. 227_228;

იოანე დამასკელი, ორთა ბუნებათათჳს – Gar. 228_231;

იოანე დამასკელი, სახისათჳს ურთიერთას მიცემისა – Gar. 232_233;

იოანე დამასკელი, რიცხჳსათჳს ორთა ბუნებათაჲსა – Gar. 233_235;

იოანე დამასკელი, ქრისტეს საღმრთოსა და კაცობრივი ბუნების შეერთებისათჳს – Gar. 235_237;

იოანე დამასკელი, ერთისა მისთვის გუამისა სიტყჳსა ღმრთისა – Gar. 239_240;

იოანე დამასკელი, მათდა მიმართ, რომელნი იტყჳან, ვითარმედ რაოდენობად აღიყვა- ნებიან ბუნებანი ქრისტესნი შეკრებითისა, ანუ განსაზღვრებულისაგან – Gar. 240_241;

იოანე დამასკელი, წინა-განწყობაჲ მათი, რომელნი იტყჳან, ვითარმედ არა არს ბუნებაჲ უგუამოჲ – Gar. 241_242;

იოანე დამასკელი, სამ-წმიდა არსობისათჳს – Gar. 242_244;

იოანე დამასკელისახესა და განუკუეთილსა შინა ხილულისა ბუნებისათჳს და განყოფი- ლებისა და შეერთებისა და განჴორციელებისათჳს და ვითარ გულისჴმა-იყოფების "ერთი ბუნებაჲ სიტყჳსა ღმრთისაჲ განჴორციელებული" _ Gar. 244_247;

იოანე დამასკელი, ვითარმედ ღვთისმშობელ არს წმიდაჲ ქალწული _ Gar. 247_249; 

იოანე დამასკელი, თვისებისათჳს ორთა ბუნებათაჲსა – Gar. 250;

იოანე დამასკელი, ნებათათჳს და თჳთმფლობელობათა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესთა – Gar. 250_257;

იოანე დამასკელი, მოქმედებათათჳს უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტესთა – Gar. 258_266;

იოანე დამასკელი, მათდა მიმართ, რომელნი იტყვიან, ვითარმედ უკუეთუ ორთა ბუნება- თა და ორთა მოქმედებათაგან არს კაცი, საჭირო სადმე იყოს ქრისტესთჳს სამთა ბუნებათა და ესეოდენთავე მოქმედებათა თქუმად – Gar. 266_268;

იოანე დამასკელი, განღმრთობისათჳს ბუნებისა და ნებისა და ჴორცთა უფლისათა _ Gar. 268_270;

იოანე დამასკელი, მერმეცა ნებათათჳს და თვითმფლობელობათა გონებათა და მეცნიერე- ბათა და სიბრძნეთა – Gar. 270_273;

იოანე დამასკელი, ღმერთ-მამაკაცებრისა მოქმედებისათჳს – Gar. 274_275;

იოანე დამასკელი, ბუნებითთათჳს და თანა-წარუვალთა ვნებათა – Gar. 276;

იოანე დამასკელი, უმეცრებისათჳს და მონებისა – Gar. 277_278;

იოანე დამასკელი, წარმატებისათჳს – Gar. 278;

იოანე დამასკელი, მოშიშებისათჳს _ Gar. 279_280;

იოანე დამასკელი, ლოცვისათჳს უფლისა – Gar. 280_282;

იოანე დამასკელი, განკუთვნისათჳს – Gar. 282;

იოანე დამასკელი, ვნებისათჳს ჴორცთა უფლისათაჲსა და უვნებლობისათჳს ღმრთეებისა მისისა – Gar. 283_284;

იოანე დამასკელივითარმედ განუშორებელად ეგო ღმრთეებაჲ სიტყჳსაჲ სიკუდილსა შინა უფლისასა სულისაგან და ჴორცთა და ერთივე იყო საუფლოჲ გუამი _ Gar. 284;

იოანე დამასკელი, ხრწნილებისა განყოფილებისათჳს – Gar. 284_286;

იოანე დამასკელი, ჯოჯოხეთად შთასვლისათჳს – Gar. 286;

იოანე დამასკელი, შემდგომად აღდგომისა ქმნილისა განგებულებისათჳს – Gar. 286_287;

იოანე დამასკელი, მარჯუენით მამისა დაჯდომისათჳს – Gar. 287;

იოანე დამასკელი, მათდავე მიმართ, რომელნი იტყვან კითხვით, ვითარმედ უკუეთუ ორ-ბუნებაჲარს ქრისტე, ნუუკუე აგებულიცა იგი ბუნებაჲმისი აუგებილსავე თანა იმსახურების, ანუ თაყუანის-იცემების? ანუ ერთი ოდენ ბუნებაჲ თაყუანის-იცემების და ერთი თაყუანის-უცემელ არს? – Gar. 287_288;

იოანე დამასკელი, თუ რაჲსათჳს ძე ღმრთისაჲ განკაცნა და არა მამაჲ, ანუ სული წმიდაჲ და თუ რაჲ წარჰმართა ძემან განჴორციელებითა თჳსითა? – Gar. 288_290;

იოანე დამასკელი, მათდა მიმართ, რომელნი იკითხვიდენ, ვითარმედ გუამი უფლისაჲ აგებული არს ანუ აუგებელი? – Gar. 290_291;

იოანე დამასკელი, თუ ოდეს ეწოდა ქრისტე – Gar. 291_292

იოანე დამასკელი, მათდა მიმართ, რომელნი იკითხვიდენ, ვითარმედ ორი ბუნებაჲ შვამე-ა წმიდამან ღმრთისმშობელმან, ანუ ორი ბუნებაჲ დამოეკიდა-ა ძელსა? – Gar. 292_293;

იოანე დამასკელი, თუ ვითარ პირმშოდ იწოდების მხოლოდშობილი ძე ღმრთისაჲ – Gar. 293_295;

იოანე დამასკელი, სარწმუნოებისათჳს და ნათლისღებისა – Gar. 295_299;

იოანე დამასკელი, სარწმუნოებისათჳს – Gar. 299_300;

იოანე დამასკელი, საუფლოჲსა ჯუარისათჳს, რომელსა შინა არს და სარწმუნოებისათჳსცა – Gar. 300_303;

იოანე დამასკელი, აღმოსავალით თაყუანის-ცემისათჳს – Gar. 303_304;

იოანე დამასკელი, წმიდათა და უხრწნელთა საიდუმლოთათჳს – Gar. 305_311;

იოანე დამასკელი, აღრიცხუვისათჳს ნათესავთა უფლისათა და წმიდისა ღმრთისმშობელი- სათა – Gar. 312_316;

იოანე დამასკელი, წმიდათათჳს და ნაწილთა მათთა პატივისცემისათჳს – Gar. 316_320;

იოანე დამასკელი, წმიდათა ხატთატვის – Gar. 320_322;

იოანე დამასკელი, წიგნთათჳს – Gar. 323_326;

იოანე დამასკელი, ქრისტესთვის თქმულთა სიტყუათათჳს – Gar. 326_333;

იოანე დამასკელი, ვითარმედ არა არს მიზეზ ბოროტთა ღმერთი – Gar. 333_335;

იოანე დამასკელი, ვითარმედ არა ორნი დასაბამნი არიან – Gar. 335_337;

იოანე დამასკელი, თუ რაჲსათჳს, ვინაჲთგან წინაჲთგან უწყოდა ღმერთმან ვიეთიმე ცოდვასა; შთავრდომაჲ და არღარა შენანებაჲ, რადღა შექმნნა იგინი? _ Gar. 337;

იოანე დამასკელი, შჯულისათჳს ღმრთისა და შჯულისათჳს ცოდვისა – Gar. 337_339;

იოანე დამასკელი, ჰურიათათჳს და შაბათობისათჳს _ Gar. 339_342;

იოანე დამასკელი, ქალწულებისათჳს – Gar. 342_345;

იოანე დამასკელი, წინა-დაცუეთისათჳს – Gar. 345_346;

იოანე დამასკელი, ანტიქრისტესთჳს – Gar. 347_348;

იოანე დამასკელი, აღდგომისათჳს მკუდართაჲსა – Gar. 349_354;

იოანე დამასკელი, ეპისტოლე კოზმა მაიუმელისადმი _ Dd. 70_74;

იოანე დამასკელი, ნამდვლვე ჭეშმარიტისა არსებისათჳს და შემთხვევითისათჳს – Dd. 74_75;

იოანე დამასკელი, ნათესავისათჳს ნათესავოანისა და სახისა სახოვანისა და ურთიერთსა თჳსებისათჳს და მათისა _ Dd. 76_84;

იოანე დამასკელი, განუკუეთელისათჳს – Dd. 84_84;

იოანე დამასკელი, არსებაჲ, რომელი იყოს ნათესავ ნათესავოან, ესრეთ განეფინების _ Dd. 85_87;

იოანე დამასკელი, თითო-სახისა განყოფილებისათჳს _ Dd. 84_88;

იოანე დამასკელი, შემთხვევითისათჳს _ Dd. 88_89;

იოანე დამასკელი, თჳსისათჳს _ Dd. 89_91;

იოანე დამასკელი, შესმენითთა სიტყუათათჳს _ Dd. 91_93;

იოანე დამასკელი, ერთ-სახელთა და თანამოსახელეთა შესმენათათჳს _ Dd. 93_94;

იოანე დამასკელი, ნართაულთათჳს _ Dd. 94_95;

იოანე დამასკელი, ვითარმედ რასა შინა არს შესმენაჲდა თუ ვინ-არს, რომელი ანუ რაჲ-არს შესმენაჲ მათი _ Dd. 95_97;

იოანე დამასკელი, გუამისათჳს და გუამოვნებისა და უგუამოჲსა _ Dd. 97_98;

იოანე დამასკელი, არსებისათჳს და ბუნებისა და სახისა, განუკუეთელისათჳს და პირისა და გუამოვნებისათჳს _ Dd. 98_100;

იოანე დამასკელი, განყოფათათჳს _ Dd. 100_103;

იოანე დამასკელი, პირველობისათჳს ბუნებისა _ Dd. 104_105;

იოანე დამასკელი, განსაზღვრებისათჳს _ Dd. 105_108;

იოანე დამასკელი, თანა-მოსახელეთათჳს _ Dd. 108_109;

იოანე დამასკელი, ერთ-სახელთათჳს _ Dd. 110;

იოანე დამასკელი, სხუათათჳს და სხუა-სახელთა _ Dd. 111;

იოანე დამასკელი, სახელ-ნართაულთათჳს _ Dd. 111_112;

იოანე დამასკელი, ათთა მათთჳს ნათესავოანთა ნათესავთა _ Dd. 112_114;

იოანე დამასკელი, თანა-მონათესვეთა და თანამოსახელეთა, სხუა-ნათესავთა და სხუა-სახეთა და რიცხჳთა განყოფილთათჳს _ Dd. 114_116;

იოანე დამასკელი, რასა შინაობისათჳს – Dd. 116_117;

იოანე დამასკელი, მერმეცა არსებისათჳსვე – Dd. 117_118;

იოანე დამასკელი, ბუნებისათჳს – Dd. 118_119;

იოანე დამასკელი, შესახედავისათჳს – Dd. 119_121;

იოანე დამასკელი, გუამისათჳს – Dd. 121_122;

იოანე დამასკელი, პირისათჳს – Dd. 122_123;

იოანე დამასკელი, ერთგუამოვნებისათჳს – Dd. 123_124;

იოანე დამასკელი, უგუამოჲსათჳს – Dd. 124_125;

იოანე დამასკელი, თითო-სახისათჳს განყოფილებისა – Dd. 125_126;

იოანე დამასკელი, თჳსებისათჳს არსებისა და მოძღუარებისა – Dd. 126_128;

იოანე დამასკელი, მერმეცა ერთ-ნათესავთა და ერთ-სახეთათჳს, სხუა-ნათესავთა და სხუა-სახეთათჳს, ერთ-გუამთა და რიცხვთა განყოფილთათჳს – Dd. 128_130;

იოანე დამასკელი, რაოდენისათჳს და რაოდენობისა – Dd. 130_137;

იოანე დამასკელი, ვისსამიმართთათჳს – Dd. 137_141;

იოანე დამასკელი, რომელობისათჳს – Dd. 141_148;

იოანე დამასკელი, ქმნისათჳს და ვნებისა გინა შემთხუევისა – Dd. 148_150;

იოანე დამასკელი, მდებარეობისათჳს – Dd. 150_151;

იოანე დამასკელი, სადაობისათჳს – Dd. 151;

იოანე დამასკელი, ოდესობისათჳს – Dd. 151_152;

იოანე დამასკელი, ქონებისათჳს – Dd. 152;

იოანე დამასკელი, წინააღმდგომთათჳს – Dd. 153_156;

იოანე დამასკელი, წესისათჳს და მოკლებისა – Dd. 156_158;

იოანე დამასკელი, პირველისა და უკუანაჲსკნელისათჳს, _ Dd. 158_160;

იოანე დამასკელი, მყისთანადისათჳს – Dd. 160_161;

იოანე დამასკელი, მოძრაობისათჳს – Dd. 161_164;

იოანე დამასკელი, ქონებისათჳს – Dd. 164_166;

იოანე დამასკელი, წართქუმისათჳს და უკეთქუმისა – Dd. 166;

იოანე დამასკელი, საზღვრისათჳს და წინადაწერებისა და შემოკრებისა – Dd. 167_172;

იოანე დამასკელი, განსაზღვრებანი ფილოსოფოსობისანი ექუს არიან – Dd. 172_173;

იოანე დამასკელი, მერმეცა გუამოვნებითისა შეერთებისათჳს – Dd. 174_177;

იოანე დამასკელი, კუალად არსებისათჳს და შემთხუევითისა – Dd. 177_179;

იოანე დამასკელი, ათთა ნათესავთა ნათესავოანთათჳსი განჩინებაჲ_ Dd. 179;

იოანე დამასკელი, შეისწავენ, რამეთუ ქუეყნის _ მზომელთა ჴელოვნებანი არიან ნიშანნი ესე _ Dd. _ 180;

იოვანე დამასკელი, სატფურებისათჳს – Zms. 197_220;

იოანე დამასკელი, სარწმუნოებისათჳს ნესტორიანთა დასამხობელად _ Dtk. 7_30;

იოანე დამასკელი, დასამხობელად ნესტორიანთა _ Dtk. 30_63;

იოანე დამასკელი, შობისათჳს უფლისა _ AK, 247_263;

იოანე დამასკელი, ღვთისმეტყველებისათჳს და შობისათჳს უფლისა _ AK, 264_281;

იოვანე დამაშკელი, გარდაცვალებისათვის ღვთისმშობელისა _ K. 428_429;

იოანე თესალონიკელი, განკაცებისათვის უფლისა და ხარებისათჳს ღმრთისმშობლისა _ AK, 243_246;

იოვანე ეპისკოპოსი, პეტრეს მონადირება _ K. 382_385;

ივა ედესელი, ეპისტოლე მარინ სპარსისა მიმართ _ TE. 636 – 638;

იოჰანე ეპისკოპოსი, ფარისეველთა შურისათჳს _ Q. I. 23_24;

იოჰანე ეპისკოპოსი, შობისათჳს – Q. I. 41_42;

იოჰანე ეპისკოპოსი, ნათლის-ღებისათჳს – Q. I. 42_43;

იოჰანე ეპისკოპოსი, ფარისეველთა შურისათჳს – Q. I. 43_44;

იოჰანე ეპისკოპოსი, საკითხავი დიდი სუთშაბათისათჳს – Q. I. 44;

იოჰანე ეპისკოპოსი, უბიწოებისათჳს – Q. I. 44_45;

იოჰანე ეპისკოპოსი, ხარებისათჳს – Q. I. 45;

იოჰანე ეპისკოპოსი, ბზობისათჳს – Q. I. 45_46;

იოვანე ოქროპირი, წმიდათა წერილთა ხელად მიღებისათჳს – OK. 321_322;

იოვანე ოქროპირი, ეკლესიასა შინა კრძალულებისათჳს _ OK. 322_323;

იოვანე ოქროპირი, ეკლესიასა შინა დუმილისათჳს – OK. 324;

იოვანე ოქროპირი, ეკლესიასა შინა ლოცვისათჳს – OK. 325_326;

იოვანე ოქროპირი, ლოცვისათჳს – OK. 326_327;

იოვანე ოქროპირი, ლოცვისათჳს ყოველსა ადგილსა – OK. 327_328;

იოვანე ოქროპირი, ლოცვად აღდგომისათჳს – OK. 328_330;

იოვანე ოქროპირი, ეპისკოპოსთა პატივისათჳს – OK. 330_331;

იოვანე ოქროპირი, მღვდელთა პატივისათჳს – OK. 332_333;

იოვანე ოქროპირი, მღვდელთა მიმართ – OK. 333_334;

იოვანე ოქროპირი, აღსარებისათჳს ცოდვათასა – OK. 334_335; OK. 335_336; OK. 336_337;

იოვანე ოქროპირი, წმიდისა ზიარებისათჳს _ OK. 337_339; OK. 339_340; OK. 340_341;

იოვანე ოქროპირი, ღვთისა სიყვარულისათჳს _ OK. 341-342; _ OK. 342_343; OK. 343_345;

იოვანე ოქროპირი, სიყვარულისათჳს მოყვასისა – OK. 345_346; OK. 346;

იოვანე ოქროპირი, სიყვარულისათჳს ძმათასა _ OK. 347_348;

იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს – OK. 348_350; OK. 350; OK. 350_352; OK. 352_353;

იოვანე ოქროპირი, რათა არა ანგარებისაგან ვიქმოდეთ მოწყალებასა – OK. 354;

იოვანე ოქროპირი, რათა არა მონახვეჭთა გან ვიქმოდეთ მოწყალებასა – OK. 354_355;

იოვანე ოქროპირი, სათნოებისათჳს – OK. 355_357;

იოვანე ოქროპირი, ვითარმედ სათნოება განაბრძნობს კაცსა _ OK. 357_358; _ OK. 358; 

იოვანე ოქროპირი, წმიდათა წერილთა კითხვისათჳს _ OK. 358_359; OK. 359_360; OK. 360_361;

იოვანე ოქროპირი, ქრისტეს მცნებათა დამარხვისათჳს _ OK. 361_362; OK. 362_364; OK. 364_366;

იოვანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს _ OK. 366_367; OK. 367_368;

იოვანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს და მოწყალებისა _ OK. 368_370;

იოვანე ოქროპირი, არა ბოროტის ყოფისათჳს მტერთასა _ OK. 370_372; OK. 372_373; OK. 373_374;

იოვანე ოქროპირი, სიმდაბლისათჳს და სიმშვიდისა _ OK. 374_375; OK. 375_376; OK. 376_377;

იოვანე ოქროპირი, ამპარტავნებისათჳს _ OK. 377_378; OK. 378_379; OK. 379_381;

იოვანე ოქროპირი, ცუდად მზუაობრობისათჳს _ OK. 381; OK. 381_382; OK. 382_383;

იოვანე ოქროპირი, ვერცხლის მოყვარებისათჳს _ OK. 383_384; OK. 385_387; OK. 387_388;

იოვანე ოქროპირი, მრისხანებისათჳს _ OK. 388_389; OK. 389_390; OK. 390_392;

იოვანე ოქროპირი, შურისათჳს _ OK. 392_393; OK. 393_394; OK. 394_395;

იოვანე ოქროპირი, ნაყროვანებისათჳს _ OK. 395_396; OK. 396_397;

იოვანე ოქროპირი, მთვრალობისათჳს _ OK. 398;

იოვანე ოქროპირი, მარხვისათჳს _ OK. 398_399; OK. 399_400; OK. 400_401;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს _ OK. 401_402; OK. 402_403; OK. 403_404;

იოვანე ოქროპირი, საქმეთათჳს კეთილთა _ OK. 404_405; OK. 405; OK. 406_407;

იოვანე ოქროპირი, გლახაკთ-მოყვარებისათჳს _ OK. 407_408; OK. 408_409; OK. 409_410;

იოვანე ოქროპირი, ღვთისა სათნო ყოფისათჳს _ OK. 410_411; OK. 411_412; OK. 412-413;

იოვანე ოქროპირი, სიმართლისათჳს _ OK. 413_414; OK. 414_415; OK. 415_416;

იოვანე ოქროპირი, კეთილად ხმარებისათჳს სიმდიდრისა _ OK. 416_417; OK. 417_418; OK. 418_420;

იოვანე ოქროპირი, სასუფევლის დიდებისათჳს _ OK. 420_421; OK. 421_422; OK. 422_423;

იოვანე ოქროპირი, ქრისტიანეთათვის ჭეშმარიტისა _ OK. 423_424; OK. 424_425; OK. 425_426; OK. 426_427;

იოვანე ოქროპირი, ქრისტიანთა მიცვალებისათჳს _ OK. 428;

იოვანე ოქროპირიმიცვალებულთა პატივისათჳს _ OK. 428;

იოვანე ოქროპირი, რათა არა უზომოთ ვიგლოვდეთ მიცვალებულთა _ OK. 428_429;

იოვანე ოქროპირი, შემდგომად სიკვდილისა მოწყალებისათჳს _ OK. 430_432; OK. 432; 

იოვანე ოქროპირი, მეორედ მოსვლისათჳს და სასჯელისა _ OK. 433_434; OK. 435_436; OK. 436_440;

იოვანე ოქროპირი, ვედრება წმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე ოქროპირისა _ OK. 440;

იოვანე ოქროპირიხარებისათჳს _ A. 45_50;

იოვანე ოქროპირი, შობისათჳს _ A. 55_64;

იოვანე ოქროპირი, შობისათჳს მაცხოვრისა და შობისათჳს იოვანე ნათლისმცემლისა _ A. 64_69;

იოვანე ოქროპირი, შობისათჳს უფლისა _ A. 80_83;

იოვანე ოქროპირი, შობისათჳს უფლისა _ AK. 144_151; AK. 152_159; AK. 160_162;

იოვანე ოქროპირი, შობისათჳს მაცხოვრისა და შობისათჳს იოვანჱსისა _ AK. 163_167;

იოვანე ოქროპირი, დღისათვის შობისა უფლისა ჩუენისა იესუ ქრისტეჲსა და მყუდროებით და ძრწოლით მიახლებისათჳს საღმრთოთა საიდუმლოისა _ AK. 168_180; AK. 181_185;

იოვანე ოქროპირი, კრძალულებით სმენისათჳს საღმრთოთა სიტყუათაჲსა _ Mat.I. 31_33;

იოვანე ოქროპირი, გულსმოდგინედ წურთისათჳს წერილთაისა _ Mat.I. 41_45;

იოვანე ოქროპირი, სიმდაბლისათჳს _ Mat.I. 52_57;

იოვანე ოქროპირი, კეთილთა საქმეთათჳს _ Mat.I. 74_85;

იოვანე ოქროპირი, სათნოებითათჳს და მოვაჴშეთათჳს _ Mat.I. 96_101;

იოვანე ოქროპირი, საღმრთოისა გლოვისათჳს და მავნებლობისათჳს თეატრისა _ Mat.I. 114_121;

იოვანე ოქროპირი, კრძალვით ზიარებისათჳს, მოწყალებისათჳს და სივლტოლისათჳს სახიობათაგან _ Mat.I. 131_136;

იოვანე ოქროპირი, ცხოვრებისათჳს მონაზონთაჲსა _ Mat.I. 143_146;

იოვანე ოქროპირი, ვერცხლისმოყუარებისათჳს _ Mat.I. 159_162;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს და ლოცვისაMat.I. 172_177;

იოვანე ოქროპირი, საუკუნოჲსა მის სასჯელისათჳს _ Mat.I. 188_193;

იოვანე ოქროპირი, ქრისტიანის მოქალაქეობისათჳს _ Mat.I. 203_206;

იოვანე ოქროპირი, სიტყუათა გულისხმისყოფისათჳს და მომავალი ცხოვრებისათჳს _ Mat.I. 217_224;

იოვანე ოქროპირი, ცოდვათა მარადის ჴსენებისათჳს, ვედრებისათჳს ღმრთისა ცოდვათა მოტევებისა და საუკუნო სასჯელისათჳს _ Mat.I. 231_234;

იოვანე ოქროპირი, სათნოდ ღმრთისა მოქალაქეობისათჳს _ Mat.I. 266_272;

იოვანე ოქროპირი, სათნო მცნებათა დამარხვისათჳს _ Mat.I. 293_296;

იოვანე ოქროპირი, ფიცისათჳს _ Mat.I. 309_312;

იოვანე ოქროპირი, ურთიერთის ცოდვათა მიტევებისათვის _ Mat.I. 232_324;

იოვანე ოქროპირი, ძვრუჴსენებლობისათჳს და წესიერად დგომისათჳს ეკლესიასა შინა _ Mat.II. 27_31;

იოვანე ოქროპირი, ვერცხლისმოყუარებისათჳს _ Mat.II. 41_44;

იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ Mat.II. 51_53;

იოვანე ოქროპირი, კეთილთა საქმეთა და მოუწყინებლად ღმრთისა ვედრებისათჳს _ Mat.II. 64_70;

იოვანე ოქროპირი, სასუფევლისათვის ღმრთისა და კეთილთა საქმეთათვის _ Mat.II. 92_99;

იოვანე ოქროპირი, სათნოებისა და ცოდვისა მოქმედთათვის _ Mat.II. 107_109;

იოვანე ოქროპირი, მადლობისათჳს ღმრთისა _ Mat.II. 155_118;

იოვანე ოქროპირი, მარადის მიუნდობლობისათჳს თავისა და სასოებისა შემდგომად ცოდვით დაცემისა _ Mat.II. 127_133;

იოვანე ოქროპირი, ცოდვათა შინა მყოფთათჳს _ Mat.II. 140_143;

იოვანე ოქროპირი, ცოდვათაგან დამონებისათჳს _ Mat.II. 152_154;

იოვანე ოქროპირი, ვითარმდ სიმშვიდით ჯერ_არს მხილებაჲდა განმართებაჲ ცოდვილთაჲ და არა რისხვით _ Mat.II. 160_161;

იოვანე ოქროპირი, მოციქულთათჳს და მოწამეთა _ Mat.II. 172_178;

იოვანე ოქროპირი, მიცვალებულთათჳს _ Mat.II. 183_188;

იოვანე ოქროპირი, წინა მოძღვართათჳს ეკლესიათა და ვითარმედ, სათნოებაჲ უაღრეს არს სასწაულთა _ Mat.II. 202_207;

იოვანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს განსაცდელთაჲსა და სახე იობისაგან _ Mat.II. 215_218;

იოვანე ოქროპირი, საღმრთო მნიშვნელობა ადამიანის ხრწნადი სხეულისა _ Mat.II. 228_233;

იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ Mat.II. 242_246;

იოვანე ოქროპირი, სიმშვიდისათჳს და ვნებათა ძლევისათვის _ Mat.II. 250_255;

იოვანე ოქროპირი, რაჲთა გუეშინოდის საუკუნოჲსა სასჯელისაგან _ Mat.II. 266_270;

იოვანე ოქროპირი, ვითარემდ უღელი სიმართლისაჲ სუბუქ არს და მცირე, ხოლო ცოდვისაჲ მძიმე და ბოროტ _ Mat.II. 275_279;

იოვანე ოქროპირი, დღესასწაულთა პატივისცემისათვის _ Mat.II. 284_287;

იოვანე ოქროპირი, შურისათჳს _ Mat.II. 291_293;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს _ Mat.II. 299_302;

იოვანე ოქროპირი, კეთილის ყოფისათვის მოყუასთა და განკითხვისათვის საკუთარი თავისა _ Mat.II. 304_309;

იოვანე ოქროპირი, შიშისათვს საუკუნოთა სატანჯველთაჲსა _ Mat.II. 315_321;

იოვანე ოქროპირი, სათნოებათა მოპოვებისათჳს _ Mat.II. 327_330;

იოვანე ოქროპირი, ქველისსაქმისათვის _ Mat.II. 334_336;

იოვანე ოქროპირი, სათნოებისათვის _ Mat.II). 9_12;

იოვანე ოქროპირი, გულისჴმისყოფისათჳს წერილთაჲსა და სათნოებათათჳს _ Mat.III. 18_21;

იოვანე ოქროპირი, იოანე ნათლისმცემლისათჳს და რაჲთა ვივლტოდით მემღერთაგან და მსახიობელთა _ Mat.III. 29_33;

იოვანე ოქროპირი, რაჲთა სულიერნი საქმენი გუაქუნდნენ შინაგან და ჴორციელნი გარეწარად _ Mat.III. 38_42;

იოვანე ოქროპირი, წმიდათა საიდუმლოთათჳს და მოწყალებისათჳს _ Mat.III. 45_50;

იოვანე ოქროპირი, სულის შებღალვისა თუ განწმენდისა და მაჭირვებელთათვის _ Mat.III. 57_60;

იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ Mat.III. 66_70;

იოვანე ოქროპირი, წუთისოფლის საქმეთა შეცვალებისათვის _ Mat.III. 76_80;

იოვანე ოქროპირი, ჯუარისათვის უფლისა და სახიერებისა _ Mat.III. 88_93;

იოვანე ოქროპირი, მონაზონთათვის _ Mat.III.101_107;

იოვანე ოქროპირი, მეორედ მოსვლისათჳს და ვახშისათჳს _ Mat.III. 115_119;

იოვანე ოქროპირი, მარჴვისათჳს და მომთვრალეთათჳს _ Mat.III.127_131;

იოვანე ოქროპირი, ამპარტავნებისათჳს _ Mat.III. 137_140;

იოვანე ოქროპირი, მოღვაწებისათვის ძმათა ცხოვრებისა _ Mat.III.151_154;

იოვანე ოქროპირი, სიყუარულისათჳს ჭეშმარიტისა _ Mat.III. 159_160;

იოვანე ოქროპირი, ძჳირუხსენებლობისათჳს _ Mat.III. 168_169; Mat.III. 369_373;

იოვანე ოქროპირი, უმანკოებისათჳს და ძვრუჴსენებლობისა _ Mat.III. 178_179;

იოვანე ოქროპირი, ვერცხლისმოყუარებისათჳს _ Mat.III. 183_185;

იოვანე ოქროპირი, სათნოებათა მოგებისათვის _ Mat.III. 196_200;

იოვანე ოქროპირი, სიმდაბლისათჳს და ამპარტავანებისა _ Mat.III. 211_215;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს და კეთილად მოქალაქობისა და უპოვრებისათჳს _ Mat.III. 489_494;

იოვანე ოქროპირი, საღმრთოჲსა მოქალაქობისათჳს _ Mat.III. 221_222;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს _ Mat.III. 231_234;

იოვანე ოქროპირი, მონაზონთა ცხოვრებისათვის _ Mat.III. 242_247; Mat.III. 262_265

იოვანე ოქროპირი, ზრუნვისათვის სულისა და საუკუნო სასჯელისათვის _ Mat.III. 253_257;

იოვანე ოქროპირი, ზუაობისათვის და მაჩუენებლობისათჳს _ Mat.III. 269_272;

იოვანე ოქროპირი, სიმდაბლისათჳს და ცხოვრებისათჳს მონაზონთაჲსა _ Mat.III. 277_279;

იოვანე ოქროპირი, პირმშვენიერებისათვის მზრუნველთა და სულის კეთილდღეობისა- თვის უზრუნველთათვის _ Mat.III. 284_287;

იოვანე ოქროპირი, განკურნებისათვის სულთა წყლულებისა _ Mat.III. 293_295;

იოვანე ოქროპირი, ცრუმორწმუნეთათვის _ Mat.III. 304_308;

იოვანე ოქროპირი, საშინელი სამსჯავროსათვის _ Mat.III. 318_322;

იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს და ძმათმოყუარებისა _ Mat.III. 333_336;

იოვანე ოქროპირი, სიყუარულისათვს და სიმშვიდისა _ Mat.III. 343_346;

იოვანე ოქროპირი, საშინელისა მისთვის საშჯელისა _ Mat.III. 352_356;

იოვანე ოქროპირი, ვერცხლისმოყუარებისათჳს _ Mat.III. 361_363;

იოვანე ოქროპირი, ზიარებისათვის _ Mat.III. 381_385;

იოვანე ოქროპირი, ანგაჰრებისათჳს _ Mat.III. 390_392;

იოვანე ოქროპირი, ძჳრუჴსენებლობისათჳს _ Mat.III. 404_405;

იოვანე ოქროპირი, ქრისტეს მიმბაძველობისათვის _ Mat.III. 409_412;

იოვანე ოქროპირი, რათა არა უგულებელს-ვჰყოფდეთ მცირეთა ცოდვათა _ Mat.III. 417_421;

იოვანე ოქროპირი, განშორებისათვის ყოვლისავე ბოროტისა _ Mat.III. 450_451;

იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ Mat.III. 459_463;

იოვანე ოქროპირი, მადლობისათვის ღმრთისა და სუყუარულისათჳს მისისა _ Mat.III. 466_468;

იოვანე ოქროპირი, ჯვართამაღლებისათჳს – Zms. 322_327;

იოვანე ოქროპირი, ზაქარიას დადუმებისა და ელისაბედის მიდგომილებისათჳს – Zms. 394_397;

იოვანე ოქროპირი, ზაქარიას დადუმებისა და იოვანეს შობისათჳს – Zms. 398_403;

იოვანე ოქროპირი, შიშისათვის ღმრთისა და სინანულისა – ms. 3_12;

იოვანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს, ბოლო ჟამზე, წიგნის კითხვისა და დაყუდებისათჳს – ms. 12_24;

იოვანე ოქროპირი, მარხვისათჳს – ms. 25_26; ms. 26_44;

იოვანე ოქროპირი, დაბადებულისათჳს და წინათვე განჩინებულისა კაცსა ზედა – ms. 44_48;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს – ms. 49_56; ms. 128_138;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს და ლოცვისა მოუწყინებლობისათჳს – ms. 56_63;

იოვანე ოქროპირი, წყალობისათჳს ღმრთისა – ms. 63_66;

იოვანე ოქროპირი, თარგმანებაჲ იოვანე მახარებლისაჲ და პავლესი – ms. 67_73;

იოვანე ოქროპირი, სინანულისათჳს _ იოვანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს, მდიდრისა და ლაზარესა – ms. 83_91;

იოვანე ოქროპირი, სიკვდილისა და საშჯელისა – ms. 91_100;

იოვანე ოქროპირი, მშვიდობისათჳს – ms. 100_107;

იოვანე ოქროპირი, ეპისტოლენი თევდორეს მიმართ – ms. 107_128;

იოვანე ოქროპირი, ნათლისღებისათჳს _ Kr. II; 361_374;

იოვანე ოქროპირი, ნათლისღებისათჳს უფლისა – U. 49_50; U. 50_51; U. 51_53; U. 53_54; U. 55_ 56;

იოვანე ოქროპირი, იონა წინასწარმეტყველისა და მარხვისათჳს – U. 126_131;

იოვანე ოქროპირი, უძღები შვილისათჳს – U. 145_148;

იოვანე ოქროპირი, სამარიტელისათჳს – U. 148_150;

იოვანე ოქროპირი, ლაზარეს აღდგინებისა და ელია წინასწარმეტყველისათჳს – U. 150_157;

იოვანე ოქროპირი, ბზობისათჳს – U. 158_160;

იოვანე ოქროპირი, სახარებისეული იგავის, ლეღვის ხის გახმობისათჳს – U. 164_170;

იოვანე ოქროპირი, ათი ქალწულისა, ქალწულებისა და სინანულისათჳს – U. 178_ 178;

იოვანე ოქროპირი, უგულისხმოებისათჳს ჰურიათა – U. 182_183; U. 183_186;

იოვანე ოქროპირი, ფერხთ-ბანჳსათჳს უფლისა – U. 188_193;

იოვანე ოქროპირი, უფლის გაცემისათჳს – U. 193_195;

იოვანე ოქროპირი, ჯვარცმისათჳს უფლისა – U. 199_205

იოვანე ოქროპირი, ჯვარისათჳს უფლისა და მორწმუნისა ავაზაკისაU. 205_ 209; U. 209_214;

იოვანე ოქროპირი, სიკვდილისათჳს უფლისა – U. 214_216;

იოვანე ოქროპირი, უფლის საფლავად დადებისათჳს – U. 216_220;

იოვანე ოქროპირი, აღდგომისათჳს უფლისა – U. 251_254; U. 254_256; U. 256_258; U. 258_261;

იოვანე ოქროპირი, თომას კვირისათჳს – U. 265_270; U. 270_272;

იოვანე ოქროპირი, ამაღლებისათჳს – U. 272_274; U. 274_276;

იოვანე ოქროპირი, სულთმოფენობისთჳს – U. 276_279;

იოვანე ოქროპირი, ელისე წინასწარმეტყველისათჳს – U. 288_289;

იოვანე ოქროპირი, ფერისცვალებისათჳს უფლისა – U. 294_296;

იოვანე ოქროპირი, გარდაცვალებისათჳს ღვთისმშობლისა – U. 298_300;

იოვანე ოქროპირი, ახალკვირისათჳს _ S. 171_176;

იოვანე ოქროპირი, აღდგომისათჳს _ S. 177_178;

იოვანე ოქროპირი, ამაღლებისათჳს უფლისა _ S. 179_180;

იოვანე ოქროპირი, სულთმოფენობისათჳს _ S. 181_184;

იოვანე ოქროპირი, ფერისცვალებისათჳს უფლისა _ S. 191_198;

იოვანე ოქროპირი, ღვთისმშობლის მიძინებისათჳს _ S. 199_202; S. 202_205;

იოვანე ოქროპირი, იოვანე ნათლისმცემლის თავისკვეთისათჳს _ S. 206_212; S. 212_215;

იოვანე ოქროპირი, სულთმოფენობისათჳს _ S. 217_224;

იოვანე ოქროპირი, გვრიტისათჳს და წმიდა ეკლესიისათვის _ S. 225_231;

იოვანე ოქროპირი, აღდგომისათჳს უფლისა _ K. 248_251; K. 251_253; K. 253_255;

იოვანე ოქროპირი, ახალკვირისათჳს _ K. 279_281;

იოვანე ოქროპირი, ამაღლებისათჳს უფლისა _ K. 300_302. K. 302_303; K. 303_307;

იოვანე ოქროპირი, ამაღლებისათჳს და მოწამეთა სხეულისათჳს _ K. 309_313;

იოვანე ოქროპირი, ახალკვირისათჳს _ K. 313_316;

იოვანე ოქროპირი, სულთმოფენობისათჳს _ K. 316_321;

იოვანე ოქროპირი, შობისათჳს იოვანე ნათლისმცემელისა _ K. 365_366;

იოვანე ოქროპირი, გარდაცვალებისათვის ღვთისმშობელისა _ K. 425_428;

იოვანე ოქროპირი, ფერისცვალებისათჳს _ K. 388_395; _ K. 395_399;

იოანე ოქროპირი, მარხვისათჳს და იონა წინასწარმეტყველისა – S. 100_111;

იოანე ოქროპირი, დათა ლაზარესთა და ელია წინასწარმეტყუელისათჳს, – S. 124_131;

იოვანე ოქროპირი, ბზობისათჳს _ S. 141_148;

იოანე ოქროპირი, ნათლისღებისათჳს – S. 74_76; – S. 76_79; – S. 79_82;

იოანე ოქროპირი, კრძალულებისათჳს ეკლესიისა შინა _ EKI. 20_23;

იოანე ოქროპირი, ცუდადმზუაობრობისათჳს _ EKI. 27_31;

იოანე ოქროპირი,მადლობისათვის უფლისა _ EKI. 38_42;

იოანე ოქროპირი, ცოდვისათვის _ EKI. 48_50;

იოანე ოქროპირი, ბოროტთა საქმეთათვის _ EKI. 53_54;

იოანე ოქროპირი, სარწმუნოებისათვის წმიდისა წერილისა _ EKI. 58_59;

იოანე ოქროპირი, სიმდიდრის მოყვარეობისათჳს _ EKI. 64_65;

იოანე ოქროპირი, ამპარტავნებისათჳს _ EKI. 70_71;

იოანე ოქროპირი, ბოროტთა საქმეთათვის _ EKI. 77_78;

იოანე ოქროპირი, სათნოებისათჳს _ EKI. 82;

იოანე ოქროპირი, კეთილად ცხოვრებისათჳს და საუკუნოჲსა საშჯელისათჳს _ EKI. 88_89;

იოანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ EKI. 94_95;

იოანე ოქროპირი, სათნოდ ცხოვრებისათჳს განყოფაჲ მადლთა მათ, მოცემულთა ჩუენდა და ჰურიათადა _ EKI. 103_110;

იოანე ოქროპირი, სიყუარულისათჳს _ EKI. 110_112;

იოანე ოქროპირი, ამპარტავნებისათჳს და სიმდიდრისა და მოწყალებისა _ EKI. 116_118;

იოანე ოქროპირი, ვითარმედ: ჯერ_არს, რაჲთა სიტყუანი სარწმუნოებისანი კეთილად ვიცნოდით _ EKI. 124_127;

იოანე ოქროპირი, განშორებისათვის მავნებელთა ზრახვათაგან _ EKI. 133_135;

იოანე ოქროპირი, სიმდიდრის კეთილად მოხმარებისათვის _ EKI. 138_139;

იოანე ოქროპირი, სიყვარულისათვის უფლისა _ EKI. 143_144;

იოანე ოქროპირი, სათნოებათა მოხვეჭისათვის _ EKI. 147_148;

იოანე ოქროპირი, ნაყროვანებისათჳს _ EKI. 151_153;

იოანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ EKI. 158;

იოანე ოქროპირი, სარწმუნოებისათვის ღმრთისა და სათნოდ ცხოვრებისათჳს _ EKI. 163_164;

იოანე ოქროპირი, მოუნათლავთათვის_ EKI. 168_169;

იოანე ოქროპირი, მრისხანებისათვის _ EKI. 174_175;

იოანე ოქროპირი, გლახაკთმოწყალებისათჳს _ EKI. 179_180;

იოანე ოქროპირი, ცუდადმზუაობისათჳს _ EKI. 185; EKI. 191_192;

იოანე ოქროპირი, რაჲთა წერილთა ჯერისებრ ვიჴმარდეთ და მართლისა ცხოვრებისათჳს _ EKI. 197_198;

იოანე ოქროპირი, სათნოებისათჳს _ EKI. 207_208;

იოანე ოქროპირი, კითხვისათჳს საღმრთოთა წერილთჲსა _ EKI. 213_215;

იოანე ოქროპირი, სიმდიდრისათჳს და სიმშვიდისა _ EKI. 220_221;

იოანე ოქროპირი, მონანულთათვის _ EKI. 225_227;

იოანე ოქროპირი, მადლობისათვის ღმრთისა _ EKI. 231_232;

იოანე ოქროპირი, რაჲთა არა მოვიწყინებდეთ საღმრთოთა სათნოებათა მიმართ _ EKI. 234_237;

იოანე ოქროპირი, შურისათჳს _ EKI. 239_241;

იოანე ოქროპირი, ცუდადმზუაობრობისათჳს _ EKI. 250_251;

იოანე ოქროპირი, ძჳრისჴსენებისა ცუდადმზუაობრობისათჳს და მოწყალებისა _ EKI. 260_263;

იოანე ოქროპირი, ღვთის მცნებათა დაცვისა და მოწყალებისათჳს _ EKI. 270_272;

იოანე ოქროპირი, ამაოებისათვის სოფლისა_ EKI. 283_284;

იოანე ოქროპირი, რაჲთა სულიერთა და არა სოფლისა საქმეთა ვითხოვდით ღმრთისაგან _ EKI. 286_288;

იოანე ოქროპირი, ვითარმედ არარაჲ არიან კეთილნი ამის სოფლისანი _ EKI. 291_292;

იოანე ოქროპირი, ჴსენებისათჳს საშჯელისა _ EKI. 303 _306;

იოანე ოქროპირი, ზიარებისათვჳს _ EKI. 312_317;

იოანე ოქროპირი, ვერცხლისმოყვარეობისათჳს _ EKI. 330_332;

იოანე ოქროპირი, გულისწყრომისათჳს _ EKI. 338_340;

იოანე ოქროპირი, სიმართლისათჳს _ EKI. 349_350;

იოანე ოქროპირი, სიმართლისათვის _ EKII. 13_14;

იოანე ოქროპირი, არა ბოროტის_ყოფისათჳს _ EKII. 22_24;

იოანე ოქროპირი, სათნოებისათჳს _ EKII. 32_34;

იოანე ოქროპირი, ვითარმედ, ჯერ-არს წიგნისკითხვასა შინა და ეკლესიასა მისწრაფებაჲ_ EKII. 41_43;

იოანე ოქროპირი, სასუფევლისათვის _ EKII. 54_56;

იოანე ოქროპირი, შურისათჳს _ EKII. 63_65;

იოანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს მორწმუნეთა_ EKII. 72_74;

იოანე ოქროპირი, განშორებისაგან ბოროტისა _ EKII. 80_82;

იოანე ოქროპირი, ვითარმედ ჯერ არს სწავლაჲ წმიდათა წერილთაგან და განყენებაჲ ბოროტთა ხედვათაგან_ EKII. 89_92;

იოანე ოქროპირი, მცნებათა ქრისტეჱსთა დამარხვისათვის და საჴმართმოყუარებისათჳს _ EKII. 99_101;

იოანე ოქროპირი, გლოვისათჳს თვსთა ცოდვათაჲსა და ქველისსაქმისათჳს _ EKII. 107_110;

იოანე ოქროპირი, არაშემკობისათჳს ჴორცთაჲსა _ EKII. 117_118;

იოანე ოქროპირი, გარდაცვალებულთათვის _ EKII. 125_128;

იოანე ოქროპირი, სარწმუნოებისათჳს _ EKII. 133_136;

იოანე ოქროპირი, შურისათვჳს და ანგაჰრებისა _ EKII. 146_147;

იოანე ოქროპირი, ვერცხლისმოყუარებისათჳს _ EKII. 153_156;

იოანე ოქროპირი, სარწმუნოებისათჳს მართლისა _ EKII. 161_163;

იოანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს _ EKII. 169_170;

იოანე ოქროპირი, სიყუარულისათჳს _ EKII. 176_177;

იოანე ოქროპირი, ცუდადმზუაობრებისათჳს _ EKII. 181_182;

იოანე ოქროპირი, სიმართლისათჳს _ EKII. 189;

იოანე ოქროპირი, არა ბოროტის ყოფისათჳს მტერთაჲსა და იოსებისათჳს _ EKII. 193_196;

იოანე ოქროპირი, სიყვარულისათჳს _ EKII. 205_206;

იოანე ოქროპირი, მოწყალებისათჳს და არა მიხუეჭისა _ EKII. 213_214;

იოანე ოქროპირი, სათნოებისათვის და ვერცხლისმოყვარებისა_ EKII. 219_221;

იოანე ოქროპირი, ძალისა მისთჳს, რომელი მოციქულთა სულისა მიერ წმიდისა მიიღონ და სათნოებისათჳს და უკეთურებისა და ანგელოზთა და კაცთა _ EKII. 232_233;

იოანე ოქროპირი, სიყუარულისათჳს ქრისტესისა და ანგაჰრებისათჳს _ EKII. 239_241;

იოანე ოქროპირი, სულგრძელებით ქრისტესთჳს ჭირთა მოთმინებისა და მოწყალებისათჳს _ EKII. 248_249;

იოანე ოქროპირი, ერთობისათჳს და სიყუარულისა _ EKII. 256_258;

იოანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს _ EKII. 264_266;

იოანე ოქროპირი, სიმდიდრისათჳს და სიგლახაკისა _ EKII. 271_273;

იოანე ოქროპირი, ძიებისათჳს ზეციურისა დიდებისა და მოწყალებისათჳს _ EKII. 278_280;

იოანე ოქროპირი, სათნოებისათჳს და სოფლისა საქმისათჳს _ EKII. 287_289;

იოანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს და შურის-გებისათჳს _ EKII. 298_300;

იოანე ოქროპირი, სიყვარულისა და კეთილის-ყოფისათჳს მტერთაჲსა _ EKII. 305_306;

იოანე ოქროპირი, მიცვალებულთათჳს _ EKII. 315_317;

იოანე ოქროპირი, ვითარმედ ჯერ_არს პატივისცემაჲ მღვდელთაჲ_ EKII. 323_324;

იოანე ოქროპირი, მოთმინებისათჳს და ვნებათათჳს _ EKII. 328_329;

იოანე ოქროპირი, მოქალაქეობისათჳს საღმრთოჲსა და საეშმაკოჲსა ანგაჰრებისათჳს _ EKII. 332_333;

იოანე მოსხი, ლიმონარი, ტექსტი გამოკვლევითა და ლექსიკონით გამოსცა ილია აბულაძემ, თბ. 1960. გვ. 1_141;

იოანე პეტრიწი, სათნოებათა კიბე – Sk. 169_242;

იოვანე ღვთისმეტყველი, გარდაცვალება ღვთისმშობლისა _ K. 413_420;

იოვანე ღმრთისმეტყველი და პროხორე მოწაფე მისი, საქმენი და სწავლანი _ ქართული ვერსიები აპოკრიფებისა მოციქულთა შესახებ (IX_X სს. ხელნაწერთა მიხედვით) ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო .ქურციკიძემ. თბ. 1959, გვ. 55-91;

ისო ნავეს ძის წიგნის განმარტებანი _ Gel. 497_539;

იოანე სინელი, სოფლისა ამის ამაოისა განშორებისათჳს – KL. 212_222;

იოანე სინელი, სიძულვილისათჳს სოფლისა და საქმეთა მისთა – KL. 223_227;

იოანე სინელი, უცხოებისათჳს, რომელსა შინა იტყვის სიზმართა თვისცა ცუდთა – KL. 228_235;

იოანე სინელი, წამებისა მისთვის რომელი იქმნების მორჩილებისა მიერKL. 226_270;

იოანე სინელი, სინანულისათჳს, რომელსა შინა იტყვის დილეგისა მისთვისKL. 271_284;

იოანე სინელი, ხსენებისათჳს სიკვდილისაKL. 285_289;

იოანე სინელი, ცოდვათა განმწმინდელისა გლოვისათჳსKL. 290_302;

იოანე სინელი, ურისხველობისათჳსKL. 303_309;

იოანე სინელი, ძვირის ხსენებისათჳსKL. 310_312;

იოანე სინელი, ძვირის ძრახვისათჳსKL. 313_315;

იოანე სინელი, დუმილისათჳსKL. 316_317;

იოანე სინელი, ტყუილისათჳსKL. 318_319;

იოანე სინელი, მოწყინებისათჳსKL. 320_322

იოანე სინელინაყროვანებისათჳსKL. 323_329;

იოანე სინელისიძვისათჳსKL. 330_347;

იოანე სინელივერცხლის მოყვარებისათჳსKL. 348_349;

იოანე სინელი, უპოვარებისათჳსKL. 350_351;

იოანე სინელი, ულმობელობისათჳსKL. 352_354;

იოანე სინელი, გალობისათჳს კრებულთა შორისKL. 355_356;

იოანე სინელი, მღვიძარებისათჳსKL. 357_359;

იოანე სინელი, მოშიშებისათჳსKL. 360_361;

იოანე სინელი, ზვაობისათჳსKL. 362_368;

იოანე სინელი, ამპარტავნებისათჳს, რომელსათა იტყვის გმობისათვისცაKL. 369_376;

იოანე სინელი, სიმშვიდისათჳს და სიწრფოებისაKL. 377_380;

იოანე სინელი, სიმდაბლისათჳსKL. 381_392;

იოანე სინელი, განკითხვისა და გულის ხმის ყოფისათჳსKL. 393_425;

იოანე სინელი, თავნი სხვანი სათნოებისათვის – KL. 425_431;

იოანე სინელი, დაყუდებისათჳს და განშორებისა და დაცვისა გონებისაKL. 431_445;

იოანე სინელი, ლოცვისათჳს გონებითა შემოკრებულითაKL. 446_454;

იოანე სინელი, უვნებლობისათვისKL. 455_458;

იოანე სინელი, სიყვარულისათჳს და სარწმუნოებისა და სასოებისა _ KL. 459_463;

იოანე სინელი, სწავლანი მონაზონთა მიმართKL. 464_482;

ისტჳნიანე მეფე, ხარებისათჳს და შობისა, მიგებებისათჳს და ნათლისღებისა - A. 92_97;

იპოლიტე რომაელი, ქრონიკონი _ Sh. 196_202;

იპოლიტე რომაელი, მოსეს მიერ თორმეტი ტომის კურთხევა _ Sh. 202_222;

იპოლიტე რომაელი, იაკობის კურთხევა _ Sh. 222_241;

იპოლიტე რომაელი, დავითისა და გოლიათისათჳს _ Sh. 241_249;

იპოლიტე რომაელი, თარგმანება ქებაჲქებათაჲ_ Sh. 249_268;

იპოლიტე რომაელი, უკანასკნელი ჟამისათჳს _ Sh. 268_292;

იპოლიტე რომაელი, სარწმუნოებისათჳს _ Sh. 292_304;

იპოლიტე რომაელი, სახე აღთქუმისაჲ_ Sh. 304_320;

k

კჳრილჱ იერუსალიმელი, აღდგომისათჳს უფლისა და სულთათჳს _ K. 259_269;

კვრილჱ იერუსალიმელი, აღდგომისათჳს უფლისა _ K. 235_248;

კჳრილე იერუსალიმელი, სულიწმიდისათჳს _ K. 321_336;

კჳრილე იერუსალიმელი, ჯვარისათჳს _ K. 352_357;

კჳრილე იერუსალიმელი, ზაქარიას დადუმებისათჳს _ K. 438_439;

კირილე ალექსანდრიელი, თორმეტი შეჩვენება და მისი განმარტება _ Dtk. 63_78;

კირილე ალექსანდრიელი, ორი ეპისტოლე დიოკესარიის ეპისკოპოს სუკენსონისადმი _ Dtk. 78_106;

კჳრილჱ იერუსალიმელი, სინანულისათჳსU. 141_145;

კჳრილე იერუსალიმელი, აღდგომისათჳს ფულისაU. 222_238;

კჳრილე იერუსალიმელი, სულისა წმიდისათჳსU. 279_288;

კჳრილე იერუსალიმელი, სულთმოფენობისათჳს _ S. 185_190;

კჳრილე ალექსანდრიელი, მოკლე თარგმანებაჲ წმიდისა მოციქულისა პავლეს ებისტოლე- თაჲTE. 555_558;

კჳრილე ალექსანდრიელი, ათორმეტთავნი შეჩუჱნებათანი _ TE. 559_584;

კჳრილე იერუსალიმელი, ნათლისღებისათჳს, – S. 83_89;

კჳრილე იერუსალიმელი, აღდგომისათჳს უფლისა _ S. 155_170;

კარიონ-კრონეს სწავლა _ NOV. II. 105_108;

კჳპრე-კჳროსის სწავლა _ NOV. II. 108_109;

კომასეს სწავლა _ NOV. II. 109_116;

კლიმენტი რომაელი, დღესასწაულთა დათარიღებისათჳს _ A. 78_79;

l

ლევიტელთა წიგნის განმართებანი Gel. 5_131

l

მაკარი დიდი, პირველი ეპისტოლე _ Mk. 109_136;

მაკარი დიდი, მეორე ეპისტოლე _ Mk. 136_156;

მაკარი დიდი, სწავლანი _ Mk. 156_402

მარკოზ მონაზონი, მდურვაჲდა ყუედრებაჲ თავისა თვისისაჲms. 161_166;

მარტჳრი მონაზონი, სინანულისა და სიმდაბლისათვისms. 166_182;

მარიამ კასოვოლელი, ეპისტოლე წმიდისა ეგნატი მღვდელმოწამისა მიმართ (მთავარ- ეპისკოპოსისა) – Eg. 530_532;

მაკარი მეგვიპტელის სწავლა _ NOV. II. 119_133;

მოსეს სწავლა _ NOV. II. 139_143; NOV. II. 143_146;

მატოჲს სწავლა _ NOV. II. 146_149;

მელის სწავლა _ NOV. II. 149_150;

მოტი-მეგეთი-მარკოზის სწავლა _ NOV. II. 150_153;

მელეტი ეპისკოპოსი, ხარებისათჳს _ A. 51_55;

მელეტი ეპისკოპოსი, გაცემისათჳს უფლისა U. 186_188;

მელეტი ეპისკოპოსი, ბზობისათჳს U. 160_164;

მელეტი ანტიოქიელი, სინანულისათჳს U. 131_141;

მელეტი ეპისკოპოსი, აღდგომისათჳს უფლისა U. 238_251;

მელეტი ეპისკოპოსი, უფლის საფლავად დადებისათჳს U. 220_222;

მოთხრობა ნეტარისა მამისა დოსითეზე, მოწაფისა წმიდისა აბბა დოროთესი – AB. 8_20;

მელეტი ეპისკოპოსი, აღდგომისათვის უფლისა – K. 226_235;

მელეტი ანტიოქელი, ბზობისათჳს S. 149_150;

მელეტი ანტიოქელი, აღდგომისათჳს უფლისა S. 152_154;

მოთმინებისათვისა და სულგრძელებისა EP. 118–131;

მეორედ მოსვლისათვის უფლისა EP. 139–145;

მეორე სჯულის წიგნის განმარტებანი Gel. 319–496;

მსაჯულთა წიგნის განმარტებანი Gel. 540–609;

p

პაპა ლეონი, ეპისტოლე ფლაბიანეს მიმართ კონსტანტინუპოლელ ეპისკოპოსისა TE. 628–644;

პეტრე იერუსალიმელი, შობისათჳს უფლისა A. 97–106;

პეტრე მოციქულისა და ელია და ელისე წინასწარმეტყველთა საკითხავი K. 366–376;

პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი) საღმრთოთა სახელთათჳს IB. 5–98;

პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი)ზეცათა მღდელთ-მთავრობისათჳის, – IB. 101_151;

პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი) საეკლესიოჲსა მღდელთ-მთავრობი- სათჳს IB. 155_220;

პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი) საიდუმლოდ ღმრთის_მეტყუელებისა- თჳს IB. 223_229;

პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი) ეპისტოლენი ათნი IB. 233_258;

პისტე-პიორის სწავლა NOV. II. 205_206;

პიტერიონ-პეტრე-პაფნოტის სწვლა NOV. II. 206_210;

პაესიო-პიტიმი-პავლეს სწავლა  – NOV. II. 210_212;

წარმართებისათჳს და სისრულისა  – NOV. I. 3_12;

დაყუდებისათჳს NOV. I. 12_22;

სინანულისათჳს  – NOV. I. 22_48;

მარხვისათჳს NOV. I. 48_58;

სიმჴნისათჳს და მოთმინებისა  – NOV. I. 77_98;

რაჲთა ყოველთა საქმეთა ჩუენთა განკითხჳით და გულისხმისყოფით და კრძალულად ვიქმოდით  – NOV. I. 110_135;

ლოცვისათჳს NOV. I. 149_154;

მორჩილებისათჳს – NOV. I. 154_163;

დიოსკორეს სწავლა NOV. II. 48_49;

ევქარისტო-ევლოგის სწავლა NOV. II. 50_52;

ელადი-ესაიას სწავლა NOV. II. 52_53;

ელიას სწავლა NOV.II. 53_55;

ირაკლითევდორე ფერმელის სწავლა  – NOV. II. 67_74;

თევდორე ელევთერიპოლელის სწავლა NOV. II. 76_88;

ისიდორე-ისაკ-იოსების სწავლა NOV. II. 88_95;

იაკობ-იოვანე-იოვანე სენაკებისაჲ სწავლა, იოვანე სპარსი NOV. II. 95_97;

იოვანეისქურიონ-იოვანე თებელის სწავლა NOV. II. 97_99;

სიტყუანი კასიანესი NOV. II. 99_105;

ლოტ-ლუკი-ლონგინოს-მაქსიმე სწავლა NOV. II. 116_119;

ნისთერეონის სწავლა NOV. II. 153_155;

ნიკონ-ნიტრია-პერიქეს სწავლა NOV. II. 155_157;

იოვანე საბაწმინდელი _ ისდამონის სწავლა NOV. II. 157_159;

კლემენტოს_პიმენის სწავლა NOV. II. 159_202;

ჰამბოის სწავლა NOV. II. 202_204;

ფილოგრე-ფროტა-ფელიკის სწავლა NOV. II. 299_251;

ქომეს სწავლა NOV. II. 251_254;

II ანონიმური პატერიკი NOV. II. 255_281;

ევსუქის სწავლა NOV. II. 285_286;

კლემაქსიმაკარის სწავლა NOV. II. 287_295;

ეტჳფანე კჳიპრელი, ღვთისმშობლისათჳს S. 46_54;

ევსუქი იერუსალიმელი, მიგებებისათჳს უფლისა S. 90_93;

ნილოჲ სინელი, ღნომნი სწავლითნი სარგებელად სულისაგამოცემული თორნიკე ჭყონიას მიერ, ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, V, თბ. 1963. O109_116;

პამფილე იერუსალიმელი, თითო სახეთა თავთა, ესე იგი არს გამოძიებით კითხულთა აღჰსნაჲ ქრისტეს მიმართისა კეთილმსახურებისათჳს და თანად მხილებაჲცა და უკურღვევაჲ ღმრთეებისა მიმართ და კაცებისა ქრისტესისა უთავოთა ურთიერთას წინააღმდგომისა წვალებისაჲ ნესტორისაგან და სევეროზისა ბოროტადმსახურთაჲსა და სიტყჳსგებაჲ უარისმყოფელთა მიმართ წმიდისა კრებისა ხარკიდონისათა მოძღურებისაგან (სავარაუდო ავტ.) – Dtk. 107_192;

პროკლე კონსტანტინეპოლელი, ღმრთისმშობელისათჳს თქმული AK. 219_224;

პროკლე კონსტანტინეპოლელი, ღმრთისმშობლისათჳს S. 40_45;

პროკლე კონსტანტინეპოლელი, შობისათჳს AK. 225_231;

პეტრე იერუსალიმელი, შობისათვის უფლისა AK. 232_242;

r

რუთის წიგნის განმარტებანი Gel. 610_624;

რიცხვთა წიბნის განმარტებანი Gel. 132_318;

s

საკითხავი საიდუმლოთაგანი ტალავრობისათჳს, – K. 399_405;

სარა-სჳნტლიკიკეს სწავლანი NOV. II. 237_249;

სარწმუნოებისათვის მართლისა EP. 20_25;

საქმეთათვის კეთილთა EP. 25_30;

სახარებისათვის და ძვირუხსენებლობისათვის EP. 123_127;

საშინელისა სასჯელისათვის EP. 134_139;

საჰაკ მონაზონი, დედათათჳს ms. 182_183;

სებერიანოს გაბალონელი, დიდებისათჳს უფლისა U. 157_158;

სებერიანოს გაბალონელი, მოციქულთათჳს U. 289_294;

სებერიანოს გაბალონელი, ბზობისათჳს S. 132_140;

სევერიანე გაბალოვნელი, სულთმოფენობისათჳს K. 336-341;

სიბრძნე ბალაჰვარისი, მონათხრობი ისაკისა, ძისა სოფრონ პალესტინელისა BAL. 3_89;

სიმდაბლისათვის EP. 30_36;

სიმშვიდისათვის ქრისტეს მსგავსისა EP. 36_38;

სიტკბოებისა და სახიერებისათვის EP. 119_123;

სიყვარულისათვის მოძღვართასა EP. 38_44;

სიყვარულისათვის მოყვასისა EP. 44_46;

სისო თებელის სწავლა NOV. II. 212_225;

სილოვანეს სწავლა NOV. II. 225_233;

სიმონი-სარმატი-სერაპიონის სწავლა NOV. II. 233_237;

სიმეონ ახალი ღმრთისმეტყველი, სინანულისა მიმართ Kr. II. 251_293;

სუქესტის სიტყუანი NOV. II. 303;

სხუაჲ შობისავე საკითხავი AK. 282_294;

t

ტიმოთე იერუსალიმელი, მიგებებისათჳს უფლისა S. 94_99;

ტიმოთე იერუსალიმელი, მიგებებისათჳს უფლისა U. 119_123;

u

უცთომელობისათჳს და წინააღმდეგობისათჳს გულის-სიტყუათა და ბრძოლათა სიძვისათა – NOV. I. 58_70;

უპოვართათჳს – NOV. I. 70_77;

უწყება იესოს, იოვანესთან ნათესაობისა K. 361_362;

q

ქრისტეს მცნებათა აღსრულებისათვის EP. 145_152

w(c)

წინასწარმეტყველთა წიგნების განმარტებანი (ესაიასი, იერემიასი, ეზეკიელის, ოსიას, იოველის, ამოსის, იონას, მიქეას, ნაუმის, ამბაკუმის, სოფონიას და ანგიასი) – Gel. 625_647;

წმ.ეფრემი, ელიასათვის და მიქაელ მთავარანგელოზისა K. 285-294;

W(ch)

ჭეშმარიტთა მოთმინეთა მოღვაწეთათვის EP. 131_134;

 

 

ლიტერები

S _ სინური მრავალთავი 864 წლისა. სასტამბოდ მოამზადეს ძველი ქართული ენის კათედრის წევრებმა აკაკი შანიძის რედაქციით, წინასიტყვაობითა და გამოკვლევით. კათედრის წევრები: ივ.მიმინოშვილი, .კიკნაძე, მზ. შანიძე, .ჭუმბურიძე და .ბარამიძე. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 1959;

Sh შატბერდის კრებული X საუკუნისა, გამოსაცემად მოამზადეს .გიგინეიშვილმა და ელ.გიუნაშვილმა, რედ. მზ.შანიძე, თბ., 1979;

U – უდაბნოს მრავალთავი, აკაკი შანიძისა და ზურაბ ჭუმბურიძის რედაქციით ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს: .ბარამიძემ, .დანელიამ, .ენუქაშვილმა, .იმნაიშვილმა, .კიკნაძემ, .შანიძემ და .ჭუმბურიძემ. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ძვ. ქართული ენის კათ. შრომები 28, თბ., 1994;

K – კლარჯული მრავალთავი, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და გამოკვლევა დაურთო თამილა მგალობლიშვილმა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, .კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი. ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები XII, თბ., 1991;

ms _ მამათა სწავლანი, X და XI სს-თა ხელნაწერის მიხედვით გამოსცა ილია აბულაძემ . შანიძის რედაქციით. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ძველი ქართული ენის ძეგლები 8, თბ., 1955;

Zms _ ძველი მეტაფრასული კრებულები (სექტემბრის საკითხავები), ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, კომენტარები და საძიებლები დაურთო ნარგიზა გოგუაძემ, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, .კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ძვ. ქართული მწერლობის ძეგლები, VII, თბ., 1986;

B – ბასილი კესარიელის `სწავლათა~ ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი, გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო .ქურციკიძემ, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, .კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები V, თბ., 1983;

Dtk ანტინესტორიანული ტრაქტატები არსენი ვაჩეს ძისდოგმატიკონში”, ქართული თარგმანების ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, შენიშვნები და ლექსიკონები დაურთო . ჩანტლაძემ, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 1997;

Abk _ თეოდორე აბუკურა, ტრაქტატები და დიალოგები, თარგმნილი ბერძნულიდან არსენ იყალთოელის მიერ, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, საკუთარ სახელთა საძიებელი და ლექსიკონი დაურთო ლეილა დათიაშვილმა, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი, თბ., 1980;

E _ წმ. ეფთვიმე მთაწმინდელი, წინამძღუარი (სარწმუნოებისათვის), ტექსტი გამოსაცემად მოამზადეს თორნიკე ჭყონიამ და ნანა ჩიკვატიამ; გამოკვლევა, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო ნანა ჩიკვატიამ, კორნელი კეკელიძის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბ., 2007;

A – "მრავალთავი" /ილია აბულაძე, შრომები, III, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, .კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბ., 1982. გვ. 32-106/ ენიმკის მოამბე, XIV, თბ., 1944 გვ. 241-316;

Gr _ სიტყვანი წმ. გრიგოლ ღმრთისმეტყველისა, .მეტრეველის რედაქტორობით გამოსაცემად მოამზადეს . ბეზარაშვილმა, .ქურციკიძემ, .მელიქიშვილმა, .ოთხმეზურმა, .რაფავამ და .შანიძემ // Corpus christianorum, Series Greaca 36, Corpus Nazianzenum 5, Sancti Gregorii Nazianzeni opera, Versio iberica I, Brepols, 1998;

Mk _ ფსევდომაკარის თხზულებათა ქართული ვერსია, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო .ნინუამ, ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები IV, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, .კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბ., 1982;

SWI - SWII საკითხავი წიგნი ძველ ქართულ ენაში, გამოსცა ივანე იმნაიშვილმა ორ წიგნად: 1, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, 8 თბ., 1963;

QI _ QII – ქართული ენის ისტორიული ქრესტომათია, II, გამოსაცემად მოამზადა ივ.იმნაიშვილმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ძველი ქართული ენის კათედრა, თბ., 1963;

BG _ უძველესი რედაქციები ბასილი კესარიელის  ”ექუსთა დღეთასა” და გრიგოლ ნოსელის თარგმანებისაკაცისა აგებულებისათს”, X_XIII სს-ის ხელნაწერთა მიხედვით გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ილია აბულაძემ, საქ. სსრ მეცნ. აკ., .კეკელიძის სახ. ხელნაწ. ინსტ., თბ., 1964 – წიგნში წარმოდგენილია ქართული მწერლობის ძველი ხანის, VIII_IX სს-ის ძეგლები; აგრეთვე არსებობს აღნიშნულ თხზულებათა წმ. გიორგი მთაწმინდლისეული (XI .) თარგმანები, რომელთაგან პირველი გამოქვეყნებულია: ბასილი დიდი, ”ექუსთა დღეთა”, გიორგი მთაწმინდელის თარგმანი, ტექსტი გამოსცა და გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო .კახაძემ// მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, 25, თბ., 1947. – მოგვეპოვება პროფ. გვანცა კოპლატაძის მიერ შესრულებული ახალი თარგმანიც: ჰომილიები ექვსი დღისათვის~, რომელიც უკვე სამჯერ გამოიცა;

OK _ წმ.იოანე ოქროპირი, ოქროს წყარო // საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1990 ., გვ. 321-440;

Eg _ წმ. ეგნატე ღმერთშემოსილი, ეპისტოლენი // საქართველოს ეკლესიის კალენდარი 1998 ., ტექსტი ერთი ხელნაწერის მიხედვით გამოსაცემად მოამზადა .ბოროდამ, გვ. 518-624. ეს არის მღვდელმოწამე ეგნატის (+107) ეპისტოლეთა წმ. გიორგი მთაწმინდლისეული თარგმანი;

 P _ პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი), შრომები, ღირ. ეფრემ მცირის თარგმანი; გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო სამსონ ენუქაშვილმა, თბ., 1961;

Gar _ რომან მიმინოშვილი, იოანე დამასკელის "გარდამოცემის" ქართული თარგმანები, რედაქტორი სიმონ ყაუხჩიშვილი, თბ., 2006;

Dd _ იოანე დამასკელი დიალექტიკა, ქართული თარგმანების ტექსტი გამოსცა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო მაია რაფავამ. საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემია, .კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტი, თბ., 1976;

Nov. I – Nov. II შუა საუკუნეების ნოველების ქართული თარგმანები, I, ქართული პატრისტიკის ერთი ძველი რედაქციის ექვთიმე ათონელის თარგმანი. XI . ხელნაწერის მიხედვით, ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო მანანა დვალმა, თბ., 1966;

EP.I EP.II – ევაგრე პონტოელი, სწავლანი სულიერნი// ძველი ქართული მწერლობის მატიანე, I, საქ. სსრ მეცნ. აკ., შოთა რუსთაველის სახ. ქართული ლიტ. ისტ. ინსტიტუტი, თბ., 1984. . მახარაშვილი, ევაგრე პონტოელის ცხოვრება-მოღვაწეობა და მის თხზულებათა ქართული თარგმანი, გვ.3_34;

Smx _ თავნი სომეხთა წვალებისანი ოცდაათნი // მრავალთავი, I, ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი, საქ. სსრ მეცნ. აკადემია, .კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტ., თბ., 1971. .ალექსიძე, არსენი ვაჩესძის `დოგმატიკონში~ შესული ანტიმონოფიზიტური ტრაქტატი და მისი გამოძახილი ძველ სომხურ მწერლობაში, გვ. 133_158;

EZ _ ეფთვიმე ზეღაბენი, სულთა გამხრწნელისათჳ წვალებისა ბოღომილთასა, რომელსა შინა მოიხსენების მასალაინთათსცა და პავლუკიანთა/ ლიტერატურული ძიებანი, ეძღვნება . ბარამიძის დაბადების 80 წლისთავს, საქ.სსრ მეცნ. აკ., შოთა რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ისტ. ინსტ., თბ., 1983;

DF _ .ჭელიძე, დიადოქოსის ასკეტურ სწავლებათა ძველი ქართული თარგმანის შესახებ/მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეერთებული კალენდარი, თბ., 2001;

ZS _ ზოსიმეს `სწავლანი~ გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვაობა და ლექსიკონი დაურთო მაია ბარამიძემ, ბათუმი, 1999;

KL _ ღირსისა მამისა ჩუენისა იოანე სინის-მთის მამასახლისისა კლემაქსი, რომელ არს კიბე/საქართველოს ეკლესიის კალენდარი, თბ., 1986;

Sk _ იოანე პეტრიწი, სათნოებათა კიბე, გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, შენიშვნები და ლექსიკონი დაურთო ივანე ლოლაშვილმა, თბ., 1968;

BAL _ ბალავარიანის ქართული რედაქციები, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო ილია აბულაძემ. .შანიძის რედაქციით, თბ., 1968;

AB _ ღირსისა მამისა ჩვენისა აბბა დოროთესი სულთა სასარგებლონი სწავლანი და ეპისტოლენი, თანადართვით მის მიერ კითხვათა და მიგებათა მამისა იოანესაგან. გამოცემული ათონის წმიდის მთის ახალ-ქართველთ წმიდის იოანეს ღვთის-მეტყველის სავანისა. ფოთი, 1902;

TE _ ვიქტორია ჯუღელი, ნეტარი თეოდორიტე Âრელი: ცხოვრება, მოღვაწეობა, მრწამსი, თხზულებები და მათი ქართული თარგმანები. ტომი I, თბ., 2008;

BO _ იოანე ბოლნელ ეპისკოპოსის ქადაგებანი, X . ხელნაწერებიდან, საეკლესიო მუზეუმის გამოცემა #1, თბ., 1911;

IJ _ სინის მთის ქართული ხელნაწერთა აღწერილობა, ივ.ჯავახიშვილი, თბ., 1947;

BK _ ნინო ქაჯაია, ბასილი კესარიელის თხზულებათა ძველი ქართული თარგმანები, თბ., 1992.

GK _ წმიდა გერმანე კონსტანტინეპოლელის უცნობი ქადაგებასიტყუა ჯუარისათვის და წმიდათა ხატთა, ელთქმნულთა და ელითუქმნელთათ, მწვალებელთა მათ მიმართ, რომელნი ჯუარსა ხოლო თაყუანის-სცემენ და ხატთა არა”. ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, შენიშვნები, ლექსიკონი და საძიებელი დაურთო იოსებ გელუკაშვილმა, თბ., 2008;

EK I; EK II _ წმ. იოანე ოქროპირი, განმარტება იოანეს სახარებისა, თარგმანი წმ. ექვთიმე მთაწმინდელისა, თბ., 1993, I_II;

Mat I; Mat II; Mat III _ წმ. იოანე ოქროპირი, თარგმანება მათეს სახარებისა თარგმანი წმ. ეფთვიმე მთაწმინდელისა, თბ., 1996_1998 ..;

MA _ ტრიოდიონი, მარხვანი, ღირსი თეოდორე სტუდიელის ქადაგებანი დიდ მარხვაში, ტექსტი ხუცურად, თბ., 1901, I_II_III;

Sm.g.I _ სამოციქულოს განმარტება, თარგმნილი ეფრემ მცირის მიერ I, გამომცემელი .კოჭლამაზაშვილი, თბ., 2000;

Sm.g.II _ სამოციქულოს განმარტება, თარგმნილი ეფრემ მცირის მიერ II, გამომცემელი .კოჭლამაზაშვილი, თბ., 2006;

Pav.g. _ პავლეს ეპისტოლეთა განმარტება, თარგმნილი ეფთვიმე მთაწმინდელის მიერ, გამომცემელი .კოჭლამაზაშვილი, თბ., 2003;

Nos _ წმიდა გრიგოლ ნოსელი, საღმრთისმეტყველო, ეგზეგეტიკური და პანეგირიკული თხზულებები, ძველი ქართული თარგმანები, გამოცემული ავტორთა ჯგუფის მიერ, საქართველოს საეკლესიო კალენდარი (გამომც. ”ნათლისმცემელი”), თბ., 2005;

Kr.I _ ქრისტიანულ_არქეოლოგიური ძიებანი, 1/2008;

Kr. II _ ილიას სახელობის უნივერსიტეტი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, ქრისტიანულ-არქეოლოგიური ძიებანი II, თბ., 2009;

Ep _ წმ. გაბრიელ მცირე, წმიდათა შორის მამისა ჩვენისა იოვანე ოქროპირისა თქმულთაგან ღვთივსულიერნი სწავლანი, რომელსა ეწოდების კლიტე, თბ., 2011   ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა და შენიშვნები დაურთო დავით ჩანადირმა (”კლიტე”-ში არსებული ქადაგებების დიდი ნაწილი (23) შესულია იოანე ოქროპირის მათეს სახარების განმარტებაში ცალკეულ თავებზე დართული სწავლებების სახით. განსხვავება გვხვდება, ხშირ შემთხვევაში, მხოლოდ სათაურებსა და ზოგან _ ტექსტის დასაწყისებში. დანარჩენი ნაწილი კი ზუსტად მიყვება ერთმანეთს);

Gel _ გელათური ბიბლიის კატენები, გამოსაცემად მოამზადა და სქოლიოები დაურთო ბაქარ გიგინეიშვილმა და გიორგი თოდუამ, თბ., 2011;

AK _ თბილისის სასულიერო აკადემია, ქართული ნათარგმნი ჰომილეტიკური ძეგლები I ეკლესიის მამათა სწავლებანი ღვთის განკაცების შესახებ, კრებული შეადგინა, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, წინასიტყვა და ლექსიკონი დაურთო ნინო მელიქიშვილმა, თბ., 2010;

IB _ პეტრე იბერიელი (ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი), შრომები, თბ.,1961.